Juridisch vertalers/tolken

Kroatië

Inhoud aangereikt door
Kroatië

De status van de permanent (benoemd) beëdigde vertaler of tolk is in algemene zin geregeld in de wet op de rechterlijke organisatie (Zakon o sudovima, het officiële publicatieblad van de Republiek Kroatië (Narodne novine) nrs. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 en 67/18) en de wet inzake permanent beëdigde vertalers en tolken (Pravilnik o stalnim sudskim tumačimaNarodne novine nrs. 88/08 en 119/08), terwijl de rechten en plichten van beëdigde tolken en vertalers in procedures zijn geregeld in de betreffende wetboeken (wetboek van burgerlijke rechtsvordering – Zakon o parničnom postupku), wetboek van strafvordering – Zakon o kaznenom postupku).

Eenieder die aan de algemene regels voor toelating tot een overheidsambt en de navolgende voorwaarden voldoet, wordt geacht te voldoen aan de voorwaarden om tot beëdigd tolk of vertaler te worden benoemd:

  • de te benoemen persoon moet naast de Kroatische taal een specifieke vreemde taal beheersen en eventueel de taal van een etnische of nationale gemeenschap of minderheid die tevens een officiële taal is in het rechtsgebied van de betreffende rechtbank;
  • de te benoemen persoon moet de rechterlijke organisatie en de organisatie van de staat kennen, alsook de juridische terminologie;
  • de te benoemen persoon moet een hogere opleiding hebben afgerond.

De volgende personen kunnen niet tot beëdigd vertaler of tolk worden benoemd: zij die niet kunnen worden toegelaten tot een overheidsambt krachtens artikel 49, eerste alinea, punt a) van de ambtenarenwet (Zakon o državnim službenicima), alsook personen die bij een definitief vonnis zijn veroordeeld voor een misdrijf dat de uitoefening van deze functie uitsluit, en wel voor de duur van hun veroordeling of langer, als op grond van het vonnis het verbod op de uitoefening van de functie nog van kracht is op het moment dat de persoon verzoekt om tot beëdigd vertaler of tolk te worden benoemd.

Onderdanen van EU-lidstaten of buitenlandse onderdanen kunnen tot beëdigd vertaler of tolk worden benoemd, mits zij kennis hebben van de rechterlijke organisatie, van de organisatie van de staat en van de juridische terminologie en een hogere opleiding hebben afgerond. Bovendien moeten zij naast hun moedertaal de Kroatische taal of de taal van een etnische of nationale gemeenschap of minderheid beheersen.

Permanent (benoemd) beëdigd vertaler of tolk

Vereniging van beëdigde tolken en vertalers (Udruga sudskih tumača i prevoditelja)

Deze vereniging is opgericht in het jaar 2000 om de activiteiten en het beroep van de beëdigde vertaler en tolk te bevorderen, te ontwikkelen en te beschermen en actief bij te dragen aan een goed functionerende rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten.

Vereniging van beëdigde tolken en vertalers (Udruga sudskih tumača i prevoditelja)
Vrazova 15
42 000 Varaždin, Kroatië

Tel. +385 955654350

E-mail: info@ustip.hr

Vereniging van permanente beëdigde tolken en vertalers

In de Republiek Kroatië bestaan zes verenigingen van beëdigde tolken en vertalers waarvan de opleidingsprogramma’s voor kandidaten voor de functie van beëdigd tolk of vertaler zijn erkend door de minister van Justitie.

Kroatische beroepsvereniging van beëdigde tolken en vertalers (Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača of HSUST)

Deze vereniging is opgericht in 2007 en is een van de zes beroepsverenigingen in de Republiek Kroatië die erkend is om toekomstige beëdigde tolken en vertalers op te leiden. De vereniging houdt zich niet alleen bezig met het opleiden van kandidaten voor de functie van beëdigd tolk of vertaler, maar brengt beëdigde tolken en vertalers in zowel de Republiek Kroatië als heel Europa met elkaar in contact.

De opleiders zijn advocaten en docenten die de talen van de kandidaten onderwijzen en zelf als beëdigd tolk of vertaler werkzaam zijn.

Kroatische beroepsvereniging van beëdigde tolken en vertalers (Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača)
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb, Kroatië

Tel. +385 995021926

E-mail: hrsust@gmail.com

Vereniging van permanente beëdigde tolken en vertalers (Udruga stalnih sudskih tumača of USST)

Deze vereniging is opgericht op 19 februari 2010 en is gevestigd in Zagreb. Het betreft een beroepsvereniging zonder winstoogmerk, waarvan alleen permanent (benoemd) beëdigde tolken en vertalers lid mogen worden. Daarmee onderscheidt deze vereniging zich van gelijkaardige of vergelijkbare verenigingen.

Deze vereniging richt zich op de volgende hoofdactiviteiten: haar leden met elkaar in contact brengen en opleiden; raadplegingen, conferenties, seminars, congressen, debatten en andere bijeenkomsten van deskundigen over beroepsaangelegenheden organiseren; samenwerken met gelijkaardige of vergelijkbare verenigingen in het buitenland en met alle organisaties die haar werk en andere activiteiten ondersteunen.

Op 8 juni 2012 is de USST toegetreden tot de EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association), een internationale vereniging zonder winstoogmerk van beëdigde vertalers die zich richten op het vertalen van juridische akten. Op 1 augustus 2013 is de vereniging bij unaniem besluit volledig lid geworden van de EULITA.

Vereniging van permanente beëdigde tolken en vertalers (Udruga stalnih sudskih tumača of USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb, Kroatië

Tel./ Fax: +385 13864043

E-mail: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Vennootschap van beëdigde tolken en vertalers (Društvo sudskih tumača i prevoditelja)

De vennootschap van beëdigde tolken en vertalers is een rechtspersoon die is ingeschreven in het register van verenigingen van de Republiek Kroatië en is opgericht in 1989.

Deze vereniging richt zich op de volgende hoofdactiviteiten: het beroep van vertaler bevorderen en ontwikkelen; raadplegingen, conferenties, seminars, congressen, debatten en andere bijeenkomsten over beroepsaangelegenheden organiseren; haar leden met elkaar in contact brengen en opleiden; actief deelnemen aan het opstellen van wetsteksten in verband met het profiel van beëdigde tolken en vertalers.

Vennootschap van beëdigde tolken en vertalers (Društvo sudskih tumača i prevoditelja)
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

Tel. + 385 98454007
Tel./Fax: +385 16153385

E-mail: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Vereniging van beëdigde tolken en vertalers TEMPUS (Udruga sudskih tumača TEMPUS)

Het betreft een rechtspersoon die is ingeschreven in het register van verenigingen van de Republiek Kroatië.

TEMPUS bevordert het beroep van vertaler, organiseert raadplegingen, conferenties, seminars, congressen en opleidingen en brengt beëdigde tolken en vertalers met elkaar in contact.

Vereniging van beëdigde tolken en vertalers TEMPUS (Udruga sudskih tumača TEMPUS)
Maksimirska 103
10 000 Zagreb, Kroatië

Tel. +385 98421848, +385 915161664

E-mail: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Vereniging van beëdigde tolken en vertalers (Udruga sudski tumači i prevoditelji of STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split, Kroatië

Tel. +385 98473470, +385 21783422

E-mail: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Antenne de Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka, Kroatië

Tel. +385 989438974, +385 989426580

E-mail: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Beroepsvereniging van permanente beëdigde tolken en vertalers (Strukovna udruga stalnih sudskih tumača)

Čučerska cesta 11
10 000 Zagreb, Kroatië

Tel. +385 12983147

Vereniging van beëdigde tolken en vertalers (Udruga sudskih tumača i prevoditelja)

Deze vereniging is opgericht in het jaar 2000 om de activiteiten en het beroep van de beëdigde vertaler en tolk te bevorderen, te ontwikkelen en te beschermen en actief bij te dragen aan een goed functionerende rechtsstaat en de bescherming van de mensenrechten.

Vrazova 15
42 000 Varaždin, Kroatië

Tel. +385 955654350

E-mail: info@ustip.hr

Laatste update: 18/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.