Juridisch vertalers/tolken

Frankrijk

U vindt hier informatie over het zoeken van een vertaler of tolk die kan optreden in het kader van een gerechtelijke procedure, eventueel via een officiële website.

Inhoud aangereikt door
Frankrijk

Een juridische vertaler vinden in Frankrijk

Op de website van het documentatie- en onderzoekscentrum van het hof van cassatie (Cour de cassation) staan:

  • een lijst in pdf-formaat van de door het hof van cassatie erkende deskundigen. Er zijn ook links naar sites van bepaalde hoven van beroep. De lijst met deskundigen die door het hof van cassatie zijn erkend, wordt jaarlijks door het bureau van het hof vastgesteld;
  • lijsten met gerechtelijke deskundigen die door elk hof van beroep (Cour d’appel) zijn opgesteld en waarop vooral deskundigen worden vermeld in de rubrieken vertalen en tolken. De hoven van beroep houden de door hen opgestelde lijsten van gerechtelijke deskundigen actueel en sturen deze met variabele tussenpozen naar het hof van cassatie.

Het hof van cassatie heeft strikt genomen geen databank waarin alle tolken en vertalers zijn opgenomen.

36 hoven van beroep stellen een lijst met de namen, de adresgegevens, het geboortejaar en het specialisme van de deskundigen beschikbaar.

Is het zoeken naar een juridische vertaler of tolk kosteloos?

Ja, de sites zijn onbeperkt toegankelijk.

Geschiedenis van de vertalersgidsen in Frankrijk

Geschiedenis

De eerste lijsten van deskundigen, op het gebied van strafrecht, werden via een wet van 30 november 1892 officieel in het Franse rechtsstelsel geïntroduceerd.

Daarnaast bestonden er officieuze lijsten met technici waarop vooral in civiele zaken een beroep werd gedaan.

Bij wet nr. 71-498 van 29 juni 1971 werd voor elk hof van beroep één lijst opgesteld voor zowel civiele zaken als strafzaken (gewone rechtbanken). De daarop vermelde deskundigen zijn gerangschikt naar specialisme. De lijst werd elk jaar aangevuld en gewijzigd. De inschrijving op de lijst moest in principe jaarlijks worden verlengd, maar in de praktijk gebeurde dat stilzwijgend, wanneer een deskundige geen zware kritiek te verduren kreeg. Tevens werd door het bureau van het hof van cassatie een nationale lijst van deskundigen opgesteld, die onder soortgelijke voorwaarden functioneerde.

Inschrijvingsvoorwaarden

De inschrijving op lijsten van gerechtelijke deskundigen werd ingrijpend gewijzigd door wet nr. 2004-130 van 11 februari 2004 en decreet nr. 2004-1463 van 23 december 2004. Wat betreft de lijsten van de hoven van beroep worden de verzoeken vóór 1 maart van elk jaar doorgestuurd naar de procureur van de Republiek bij de arrondissementsrechtbank (tribunal de grande instance) van de zetel van het hof van beroep. De procureur van de Republiek bestudeert de inschrijvingsverzoeken en stuurt deze vervolgens door naar de procureur-generaal, die deze overhandigt aan de eerste president van het hof van beroep.

De lijsten worden jaarlijks in de eerste helft van de maand november opgesteld door de algemene vergadering van de zittende magistratuur van het hof van beroep, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van de onder zijn rechtsgebied vallende rechtbanken.

In eerste instantie wordt een deskundige op de lijst van een hof van beroep in een bepaalde rubriek ingeschreven op basis van een proeftijd van drie jaar. Vervolgens wordt beoordeeld of de betrokkene voldoende ervaring en juridische kennis heeft opgedaan om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen en of hij na een nieuwe sollicitatie wederom op de lijst kan worden geplaatst. Daarna wordt de deskundige voor vijf jaar ingeschreven, zodra zijn dossier opnieuw is bestudeerd en een commissie van deskundigen en rechters een positief advies heeft uitgebracht.

In decreet nr. 2012-1451 van 24 december 2012 zijn de voorwaarden voor inschrijving verduidelijkt, die al waren vastgesteld in decreet nr. 2004-1463 van 23 december 2004. Bij het bestuderen van de verzoeken om inschrijving wordt rekening gehouden met de kwalificaties en de beroepservaring van de kandidaten, met inbegrip van bekwaamheden die zij in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk hebben verworven, en van hun interesse in een samenwerking met justitie.

Alleen deskundigen die ofwel vijf opeenvolgende jaren op een lijst van een hof van beroep staan, ofwel kunnen aantonen over bekwaamheden te beschikken die zijn erkend in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk, en vooral zijn verworven door het gedurende minstens vijf jaar in deze lidstaat verrichten van activiteiten die de rechtbanken technische informatie bezorgen die zij in het kader van hun rechtspraak kunnen toepassen, kunnen op de nationale lijst worden geplaatst.

De plaatsing op de nationale lijst geldt zeven jaar.

Ten aanzien van de procedure voor de plaatsing of herplaatsing op deze lijst geldt dat de procureur-generaal bij het hof van cassatie de verzoeken daartoe, die vóór 1 maart moeten worden toegezonden, ontvangt, deze bestudeert en advies inwint van de eerste president en de procureur-generaal van het hof van beroep waar de betrokkene staat ingeschreven. In de eerste helft van de maand december stelt het bureau van het hof van cassatie vervolgens de lijst op, zonder inmenging van het parket-generaal.

Namen van de rubrieken op de lijsten met deskundigen

Uit hoofde van artikel 1 van decreet nr. 2004-1463 van 23 december 2004 is in een besluit van het ministerie van Justitie van 10 juni 2005 voor het gehele nationale grondgebied een geharmoniseerde naamgeving van de rubrieken op de lijsten met deskundigen vastgesteld. De lijst is onderverdeeld in bedrijfstakken (van economische aard, bv. landbouw, gezondheidszorg, industrie enz.), rubrieken (disciplines als geneeskunde en chirurgie) en specialismen (subcategorieën van disciplines: allergologie, gastro-intestinale chirurgie enz.). Er is een bedrijfstak “H”, “vertolking en vertaling”, met daarin een rubriek vertolking (“H1”) en een rubriek vertaling (“H2”), die in taalkundige specialismen (Romaanse talen, Germaanse talen, Slavische talen enz.) zijn onderverdeeld. Deze specialismen omvatten elke gesproken of geschreven taal. De bedrijfstak omvat tevens een rubriek gebarentaal en cued-spraak (“H3”).

In het kader van de nieuwe geharmoniseerde naamgeving van de specialismen van deskundigen hebben tolken en vertalers dus hun plek op de lijsten van gerechtelijke deskundigen behouden, maar er is voor hen nu een aparte rubriek in het leven geroepen. Deze beroepsbeoefenaars hebben niet als voornaamste taak expertises in eigenlijke zin te verrichten. Toch fungeren zij net als de gerechtelijke deskundigen als incidentele medewerkers van justitie en kunnen zij eventueel op grond van artikel 232 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Code de procédure civile) als technisch deskundige worden aangewezen om op verzoek van de rechtbanken onderzoeksmaatregelen te verrichten, die dan de vorm krijgen van adviezen.

Om al deze redenen heeft men het bij de hervorming van 2004 niet nodig geacht aparte lijsten voor tolken en vertalers samen te stellen.

Laatste update: 08/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.