Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Juridisch vertalers/tolken

Frankrijk

Op deze pagina vindt u informatie over het zoeken naar een tolk die in het kader van een gerechtelijke procedure dienst kan doen, of een vertaler, eventueel via een officiële site.

Inhoud aangereikt door
Frankrijk
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Een juridische vertaler vinden in Frankrijk

Op de website van het documentatie- en onderzoekscentrum van het Cour de cassation (hof van cassatie) staan:

  • een lijst in pdf-formaat van de door het Cour de cassation erkende deskundigen. Er zijn ook links naar sites van bepaalde hoven van beroep. De lijst met deskundigen die door het Cour de cassation zijn erkend, wordt jaarlijks door het bureau van het hof vastgesteld.
  • lijsten met gerechtelijke deskundigen die door elk Cour d’appel (hof van beroep) zijn opgesteld en waarop vooral deskundigen worden vermeld in de rubrieken vertalen en tolken. De hoven van beroep houden de door hen opgestelde lijsten van gerechtelijke deskundigen actueel en sturen deze met variabele tussenpozen naar het Cour de cassation.

Het Cour de cassation heeft strikt genomen geen databank waarin alle tolken en vertalers zijn opgenomen.

35 hoven van beroep stellen een lijst met de namen, de adresgegevens, het geboortejaar en het specialisme van de deskundigen beschikbaar.

Is het zoeken naar een juridische vertaler of tolk kosteloos?

Ja, de sites zijn onbeperkt toegankelijk.

Geschiedenis van de vertalersgidsen in Frankrijk

Achtergrond

De eerste lijsten van deskundigen werden via een wet van 30 november 1892 officieel in het Franse rechtsstelsel geïntroduceerd, en wel in strafzaken.

Daarnaast bestonden er officieuze lijsten met technici waarop vooral in civiele zaken een beroep werd gedaan.

Bij wet nr. 71-498 van 29 juni 1971 en decreet nr. 74-1184 van 31 december 1974 werd voor elk Cour d'appel één lijst opgesteld voor zowel civiele zaken als strafzaken (gewone rechtbanken). De daarop vermelde deskundigen zijn gerangschikt naar specialisme. De lijst werd elk jaar aangevuld en gewijzigd. De inschrijving op de lijst moest in principe jaarlijks worden verlengd, maar in de praktijk gebeurde dat stilzwijgend wanneer een deskundige geen zware kritiek te verduren kreeg. Tevens werd door het bureau van het Cour de cassation een nationale lijst van deskundigen opgesteld, die onder soortgelijke voorwaarden functioneerde.

Voorwaarden voor inschrijving

De inschrijving op lijsten van gerechtelijke deskundigen werd ingrijpend gewijzigd door wet nr. 2004-130 van 11 februari 2004 en decreet nr. 2004-1463 van 23 december 2004. Wat betreft de lijsten van de hoven van beroep worden de verzoeken gericht tot de procureur van de Republiek bij de Tribunal de grande instance (arrondissementsrechtbank), die deze bestudeert en vervolgens doorstuurt naar de procureur-generaal, die deze overhandigt aan de eerste president van het Cour d’appel.

De lijsten worden jaarlijks opgesteld door de algemene vergadering van de zittende magistratuur van het Cour d’appel.

In eerste instantie wordt een deskundige op de lijst van een Cour d’appel ingeschreven op basis van een proeftijd van drie jaar. Vervolgens wordt beoordeeld of de betrokkene voldoende ervaring en juridische kennis heeft opgedaan om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen en of hij na een nieuwe sollicitatie wederom op de lijst kan worden geplaatst. Daarna wordt de deskundige voor vijf jaar ingeschreven, zodra zijn dossier opnieuw is bestudeerd en een commissie van deskundigen en rechters een positief advies heeft uitgebracht.

In decreet nr. 2012-1451 van 24 december 2012 zijn de voorwaarden voor inschrijving gepreciseerd. Bij het bestuderen van de verzoeken om inschrijving wordt rekening gehouden met de kwalificaties en de beroepservaring van de kandidaten, met inbegrip van bekwaamheden die zij in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk hebben verworven, en van hun interesse in een samenwerking met justitie. Er kan ook rekening worden gehouden met de behoeften van de rechtsmacht.

Alleen deskundigen die vijf jaar op een lijst van een Cour d’appel staan, kunnen op de nationale lijst worden geplaatst. Ten aanzien van de procedure voor de plaatsing of herplaatsing op de nationale lijst geldt dat de procureur-generaal bij het Cour de cassation de verzoeken daartoe ontvangt en advies inwint van de eerste president en de procureur-generaal van het Cour d’appel waar de betrokkene staat ingeschreven. Het bureau van het Cour de cassation stelt vervolgens de lijst op, zonder bemoeienis van het parket-generaal.

Namen van de rubrieken op de lijsten met deskundigen

In een besluit van het ministerie van Justitie van 10 juni 2005 is voor het gehele nationale grondgebied een geharmoniseerde naamgeving van de rubrieken op de lijsten met deskundigen vastgesteld. De lijst is onderverdeeld in bedrijfstakken (van economische aard, bv. landbouw, gezondheidszorg, industrie enz.), rubrieken (disciplines als geneeskunde en chirurgie) en specialismen (subcategorieën van disciplines: allergologie, gastro-intestinale chirurgie enz.). Er is een bedrijfstak "vertolking en vertaling" met daarin een rubriek vertaling, die in taalkundige specialismen (Romaanse talen, Germaanse talen, Slavische talen enz.) is onderverdeeld. Deze specialismen omvatten elke gesproken of geschreven taal.

In het kader van de nieuwe geharmoniseerde naamgeving van de specialismen van deskundigen hebben tolken en vertalers dus hun plek op de lijsten van gerechtelijke deskundigen behouden, maar er is voor hen nu een aparte rubriek in het leven geroepen. Deze beroepsbeoefenaars hebben niet als voornaamste taak expertises in eigenlijke zin te verrichten. Toch fungeren zij net als de gerechtelijke deskundigen als incidentele medewerkers van justitie en kunnen zij eventueel op grond van artikel 232 van het Nouveau Code de procédure civile (nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering) als technisch deskundige worden aangewezen om op verzoek van de rechtbanken onderzoeksmaatregelen te verrichten en in het bijzonder adviezen te verstrekken.

Om al deze redenen heeft men het bij de hervorming van 2004 niet nodig geacht aparte lijsten voor tolken en vertalers samen te stellen.

Laatste update: 07/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.