Juridisch vertalers/tolken

Griekenland

Griekenland heeft geen website met een lijst van beëdigde vertalers en tolken. We zijn bezig met het opzetten en digitaliseren van onze databanken en de elektronische interfaces ervan.

Inhoud aangereikt door
Griekenland

Hoe kan ik in Griekenland een beëdigde vertaler of tolk vinden?

Vertalen en tolken voor Griekse rechtbanken wordt geregeld door de artikelen 233-238 van het Griekse wetboek van strafvordering. Tolken en vertalers worden door de bevoegde rechtbank aangesteld uit de toepasselijke tabel die elk jaar door de raad van rechters van eerste aanleg wordt opgesteld en wordt vastgesteld door de raad van rechters in hoger beroep. In zeer dringende gevallen worden tolken aangesteld die niet in de hierboven genoemde tabellen zijn opgenomen.

Voor burgerlijke zaken bepaalt artikel 252 van het Griekse wetboek van burgerlijke rechtsvordering dat de rechtbank een tolk aanstelt als een getuige, deskundige of partij geen Grieks spreekt. Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in artikel 137 van het wetboek administratief procesrecht.

Er zij ook op gewezen dat er een register bestaat van door het ministerie van Buitenlandse Zaken erkende vertalers die, conform het nieuwe wetgevingskader, de vertaling van openbare en particuliere documenten verzorgen.

Buitenlandse authentieke akten worden, in het geval van documenten van een land dat partij is bij het Haags Verdrag van 1961, dat door Griekenland is geratificeerd bij wet nr. 1497/1984 (Griekse staatscourant, serie A, nr. 188), alleen vertaald als het desbetreffende stuk is voorzien van een apostille. Alle andere buitenlandse documenten moeten worden gewaarmerkt door de Griekse consul in dat land of door de consul van dat land in Griekenland.

De vertalingen zijn niet kosteloos. De kosten ervan worden vastgesteld door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

Overeenkomstig het reglement voor advocaten (artikel 36 van wet nr. 4194/2013, Griekse staatscourant, serie A, nr. 208) omvat het werk van een advocaat ook de vertaling van documenten die zijn opgesteld in een vreemde taal, alsmede de vertaling van Griekse documenten naar een vreemde taal. De vertaling is volledig rechtsgeldig voor een rechterlijke instantie of een andere instantie, mits zij vergezeld gaat van een gewaarmerkt afschrift van het vertaalde document en mits de advocaat verklaart dat hij of zij beschikt over voldoende kennis van de taal waaruit en waarnaar het is vertaald.

Is de toegang tot de databanken met vertalers kosteloos?

Er is in Griekenland geen centrale databank met de gegevens van beëdigde vertalers/tolken.

Er is echter wel een databank met leden van de Panhellenic Association of Translators (leden van de International Federation of Translators – FIT), die professionele vertalers zijn (en van wie sommige ook tolk zijn). Deze databank biedt gebruikers de mogelijkheid om een tolk/vertaler te zoeken per taal en per regio.

Verder zijn voor elke regio van Griekenland gegevens van professionele vertalers te vinden in de databank van de Panhellenic Association of Professional Translators Graduates of the Ionian University (FIT-leden), waarvan de leden zijn gespecialiseerd in twee van de drie volgende talen: Engels, Frans en Duits (informatie over de taalspecialisaties van de leden van de vereniging kunnen bij de vereniging worden verkregen).

Hoe kan ik in Griekenland naar een beëdigde vertaler zoeken?

Zie hierboven.

Links

Register van door het ministerie van Buitenlandse Zaken erkende vertalers

Panhellenic Association of Translators

Panhellenic Association of Professional Translators Graduates of the Ionian University

Ministerie van Justitie (met de contactgegevens van de openbare ministeries en rechtbanken van het land)

Laatste update: 14/06/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.