Juridisch vertalers/tolken

Hongarije

Hongarije beschikt niet over een centrale, elektronische databank met juridische vertalers en tolken.

Inhoud aangereikt door
Hongarije

Hoe kan ik een Hongaarse juridische vertaler of tolk vinden?

Alleen gekwalificeerde en gespecialiseerde vertalers of tolken mogen beroepshalve, of in het kader van een andere vorm van betaald werk, gespecialiseerde vertalingen of tolkdiensten aanbieden.

Onverminderd de hieronder vermelde uitzonderingen, kunnen gewaarmerkte vertalingen, de waarmerking van vertalingen en gewaarmerkte kopieën van documenten in vreemde talen worden afgegeven door het Hongaarse Bureau voor vertalingen en legalisering van vertalingen (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, hierna 'OFFI' genoemd).

Krachtens wet XLI van 1991 betreffende notarissen kunnen notarissen die het recht hebben documenten in een vreemde taal op te stellen, gewaarmerkte vertalingen in die taal maken van documenten die onder hun bevoegdheid vallen, en kunnen zij vertalingen van dergelijke documenten waarmerken. Notarissen waarmerken een vertaling van een origineel document door aan het einde van de vertaling een apostille toe te voegen.

Diplomatieke diensten, waaronder consulaire diensten, kunnen vertalingen maken, documenten in vreemde talen kopiëren en documenten waarmerken, conform het bepaalde in de wetgeving en internationale verdragen.

Gekwalificeerde gespecialiseerde vertalers en gespecialiseerde revisoren kunnen ook gewaarmerkte vertalingen maken van uittreksels uit het ondernemingsregister en beëdigde vertalingen in een van de officiële EU-talen (naar keuze van de onderneming) van ondernemingsdocumenten en –gegevens die bedoeld zijn voor opname in het ondernemingsregister.

Tolkdiensten voor de gerechten, de officieren van justitie en de rechtshandhavingsinstanties in Boedapest worden verricht door OFFI. OFFI moet ook tolkdiensten verrichten voor gerechten, officieren van justitie en rechtshandhavingsinstanties buiten Boedapest indien deze hierin niet zelf kunnen voorzien door middel van aanwijzing van een gekwalificeerde tolk of een andere geschikte persoon.

Link en contactgegevens

Hongaars Bureau voor vertalingen en legalisering van vertalingen (OFFI)

Adres: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Laatste update: 06/04/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.