Juridisch vertalers/tolken

Malta

Malta beschikt nu over een databank van juridische vertalers en tolken.

Inhoud aangereikt door
Malta

Voor strafzaken is er voor de leden van de rechterlijke macht en gerechtelijke medewerkers een lijst van tolken/vertalers beschikbaar. Deze lijst wordt bewaard en bijgehouden door de griffie van de strafrechtbank. Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van de richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures is bovenstaande lijst onlangs toegevoegd aan de gerechtelijke diensten die online beschikbaar zijn:

https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx

Wanneer er tijdens strafprocedures een vertaler of tolk nodig is, wordt die door een vrederechter benoemd.  Het bestaan van bovengenoemde lijst staat er niet aan in de weg dat een vrederechter deze volledig negeert en elke andere persoon aanwijst die hij geschikt acht om tolk- of vertaaltaken uit te voeren. De naam van de aldus aangewezen persoon wordt vervolgens aan de lijst toegevoegd. Voor nadere informatie kunt u schrijven naar “The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta”.

In civiele zaken mogen de partijen zelf een vertaler of tolk aanwijzen; de kosten daarvan worden door de betreffende partij zelf gedragen. De administratie van de rechtbank is hier niet bij betrokken. De civiele rechtbanken kunnen echter gebruikmaken van de lijst die beschikbaar is voor de strafrechtbanken, en die ook online beschikbaar is voor het publiek zoals hierboven uiteengezet.

De lijst met vertalers en tolken van Malta is tevens opgenomen in het LECAM-systeem (Legal Case Management) van de rechtbanken, dat in het algemeen alleen bedoeld is voor gebruik door gerechtelijke medewerkers en uitoefenaars van juridische beroepen. Het algemene publiek kan het systeem echter voor civiele zaken raadplegen via computers op de griffies van de rechtbanken.

Toevoegingen aan de lijst met deskundigen worden gemaakt door functionarissen van de rechtbank die bevoegd zijn om deze gegevensbank bij te houden. Vermeldingen van individuele deskundigen worden gekoppeld aan de rechtszaak waarvoor zij zijn aangewezen om hun professionele diensten aan te bieden.

Laatste update: 27/10/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.