Juridisch vertalers/tolken

Spanje

Op deze pagina wordt uiteengezet hoe u een tolk of een juridisch vertaler in Spanje kunt vinden.

Inhoud aangereikt door
Spanje

Hoe vindt u een tolk of juridisch vertaler in Spanje?

I. Tolken en vertalers in het justitiële stelsel

In Spanje geldt de onderstaande regeling voor beëdigde tolken en vertalers in het justitiële stelsel.

In artikel 231, lid 5, van de organieke wet op de rechterlijke macht is het volgende bepaald: “(d)e machtiging om als tolk op te treden tijdens mondelinge zittingen of om gebarentaal te gebruiken, wordt verleend overeenkomstig het toepasselijke procesrecht”.

In artikel 440 van het wetboek van strafvordering is het recht om door een tolk te worden bijgestaan erkend, en in artikel 441 wordt nader gespecificeerd dat “de tolk wordt gekozen uit allen die deze titel hebben, indien deze er zijn. Indien er geen tolk beschikbaar is, wordt een docent in de desbetreffende taal aangesteld, en indien deze er ook niet is, een willekeurig persoon die de taal machtig is.”

In artikel 762, lid 8, van het wetboek van strafvordering is het volgende bepaald: “(w)anneer de verdachten of getuigen de Spaanse taal niet spreken of begrijpen, wordt gehandeld in overeenstemming met de artikelen 398, 440 en 441. Daarbij hoeft de aangestelde tolk geen officiële titel te hebben.”

In artikel 9 van wet 4/2015 van 27 april 2015 inzake de rechten van slachtoffers van misdrijven wordt het recht op vertaling en vertolking erkend.

De algemene regel is dat in civiele of strafrechtelijke zaken met kosteloze rechtsbijstand het ministerie van Justitie (of de autonome gemeenschappen met bevoegdheden op het gebied van justitie) de vertaler of de tolk betaalt, terwijl in civiele procedures zonder kosteloze rechtsbijstand de partij zelf de kosten van vertalers en tolken draagt. Tolken en vertalers kunnen ook optreden in sommige bestuursrechtelijke procedures, zoals bij asielaanvragen.

II. Beëdigde vertalers en tolken

Een persoon kan als vertaler of tolk worden beëdigd indien hij is geslaagd voor het examen dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt georganiseerd. Een persoon met deze titel is bevoegd om officiële vertalingen te maken.

Is de toegang tot de databank van vertalers in Spanje gratis?

Er bestaat in Spanje geen databank met informatie over tolken en vertalers.

Hoe vindt u een juridisch vertaler in Spanje?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking publiceert echter wel een lijst van degenen die de examens voor beëdigd tolk met goed gevolg hebben afgelegd.

De lijst kan gratis worden geraadpleegd en biedt een alfabetisch overzicht van de diverse talen en de desbetreffende beëdigde vertalers.

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.