Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Spaans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Juridisch vertalers/tolken

Spanje

Deze pagina van de portal helpt u bij het vinden van een juridische vertaler of tolk in Spanje

Inhoud aangereikt door
Spanje
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Hoe vindt u een gerechtstolk of juridisch vertaler in Spanje?

Spanje kent geen uitputtende regelgeving op het gebied van beëdigde tolken en vertalers.

Artikel 231, lid 5, van de Organieke Wet op de rechterlijke organisatie bepaalt het volgende: “In mondelinge zittingen kan de rechter of de rechtbank elke persoon die de gebruikte taal kent aanstellen als tolk, nadat deze persoon de eed of de belofte om nauwkeurig te vertalen heeft afgelegd.”

In artikel 440 van het Wetboek van Strafvordering is het recht om door een tolk te worden bijgestaan vastgelegd, en in artikel 441 wordt nader gespecificeerd dat “de tolk wordt gekozen uit allen die deze titel hebben, indien deze er zijn. Indien er geen tolk beschikbaar is, wordt een docent in de desbetreffende taal aangesteld, en indien deze er ook niet is, een willekeurig persoon die de taal machtig is.”

Artikel 762, lid 8, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt als volgt: “Wanneer de verdachten of getuigen de Spaanse taal niet spreken of begrijpen, wordt gehandeld in overeenstemming met de artikelen 398, 440 en 441. Daarbij hoeft de aangestelde tolk geen officiële titel te hebben.”

De algemene regel is dat in civiele of strafrechtelijke zaken met kosteloze rechtsbijstand het ministerie van Justitie (of de autonome gemeenschappen met bevoegdheden op het gebied van justitie) de vertaler of de tolk betaalt, terwijl in civiele procedures zonder kosteloze rechtsbijstand de partij zelf de kosten van vertalers en tolken draagt. Tolken en vertalers kunnen ook optreden in sommige bestuursrechtelijke procedures, zoals bij asielaanvragen.

Een persoon kan als vertaler of tolk worden beëdigd indien hij is geslaagd voor het examen dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt georganiseerd. Een persoon met deze titel is bevoegd om officiële vertalingen te maken.

Is de toegang tot de databank van vertalers in Spanje gratis?

Er bestaat in Spanje geen databank met informatie over tolken en vertalers.

Hoe vindt u een juridisch vertaler in Spanje?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking publiceert echter wel een lijst van degenen die de examens voor beëdigde tolk-vertalers met goed gevolg hebben afgelegd.

De lijst kan gratis worden geraadpleegd en biedt een alfabetisch overzicht van de diverse talen en de desbetreffende beëdigde tolk-vertalers.

Links

LIJST VAN BEËDIGDE TOLK-VERTALERS

Laatste update: 11/03/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.