Tłumacze pisemni/ustni

Bułgaria

Bułgaria nie dysponuje bazą danych dotyczących tłumaczy pisemnych i ustnych.

Autor treści:
Bułgaria

Obecnie nie ma elektronicznej bazy danych dotyczących tłumaczy sądowych.

Na mocy § 6 pkt 4 przepisów końcowych ustawy o zmianie kodeksu postępowania karnego zmieniono art. 403 ustawy o systemie sądownictwa, dodając nowy ust. 2, który przewiduje, że Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Najwyższą Radą Sądownictwa, wyda rozporządzenie określające: tryb i terminy składania wniosków o wpis na listy specjalistów mających uprawnienia tłumacza i wprowadzenie zmian w takich listach; warunki, które należy spełnić; warunki i tryb ustalania wynagrodzenia takich tłumaczy. Na podstawie tego upoważnienia ustawowego wydano rozporządzenie nr N-1 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie tłumaczy sądowych (dziennik urzędowy – Darzhaven vestnik, DV nr 43 z dnia 23 maja 2014 r.). Każdy sąd okręgowy lub administracyjny, a także Szczególny Sąd Karny prowadzą rejestr specjalistów mających uprawnienia tłumacza sądowego. Wnioski o wpisanie na listy tłumaczy sądowych mogą składać ministerstwa, agencje, instytucje, gminy, organizacje zawodowe i inne organizacje oraz instytuty naukowe, a także kandydaci na tłumaczy sądowych. Wnioski o wpisanie na listy składa się do prezesa właściwego sądu okręgowego lub administracyjnego bądź do prezesa Szczególnego Sądu Karnego.

Kwestie legalizacji i tłumaczenia dokumentów regulują przepisy dotyczące legalizacji, poświadczania i tłumaczenia dokumentów i innych tekstów, przyjęte dekretem Rady Ministrów nr 184 z 1958 r.

Rozporządzenie nr 1 z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie zasad rejestracji, kwalifikacji i wynagradzania biegłych zostało uchylone przez Najwyższy Sąd Administracyjny. Opracowano nowe rozporządzenie i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowano jego projekt do konsultacji publicznych, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o aktach prawnych. Projekt przesłano do zatwierdzenia Najwyższej Radzie Sądownictwa i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.