Tłumacze pisemni/ustni

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Co do zasady status stałych tłumaczy sądowych (stalni sudski tumač) regulują ustawa o sądach (Zakon o sudovima) (Narodne novine – NN; dziennik urzędowy Republiki Chorwacji nr 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) oraz rozporządzenie o stałych tłumaczach sądowych (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (NN nr 88/08 i 119/08), natomiast ich prawa i obowiązki w poszczególnych rodzajach postępowań regulują odpowiednie przepisy prawa procesowego (kodeks postępowania cywilnego – Zakon o parničnom postupku i kodeks postępowania karnego – Zakon o kaznenom postupku).

Od osoby ubiegającej się o nabycie uprawnień stałego tłumacza sądowego wymaga się spełnienia ogólnych warunków przyjęcia do służby cywilnej oraz dodatkowo następujących warunków szczególnych:

  • oprócz znajomości języka chorwackiego biegłe posługiwanie się językiem obcym oraz, w stosownych przypadkach, językiem wspólnoty etnicznej lub narodowej lub mniejszości narodowej, jeśli jest on – oprócz języka chorwackiego – językiem urzędowym obowiązującym w okręgu danego sądu;
  • znajomość organizacji systemu wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej oraz terminologii prawniczej;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych.

Uprawnień stałego tłumacza sądowego nie może nabyć osoba, która nie kwalifikuje się do przyjęcia do służby cywilnej zgodnie z art. 49 lit. a) ustawy o urzędnikach służby cywilnej (Zakon o državnim službenicima), osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo czyniące ją niegodną wykonywania obowiązków stałego tłumacza sądowego, dopóki utrzymują się skutki prawne wyroku skazującego, ani osoba pozbawiona prawa wykonywania zawodu w chwili ubiegania się o nabycie uprawnień stałego tłumacza sądowego.

Uprawnienia stałego tłumacza sądowego może nabyć również obywatel państwa członkowskiego UE lub cudzoziemiec, jeżeli ma znajomość wymiaru sprawiedliwości, administracji państwowej i terminologii prawniczej oraz dyplom ukończenia studiów, a także jeżeli oprócz znajomości swojego języka ojczystego biegle posługuje się językiem chorwackim lub językiem wspólnoty lub mniejszości etnicznej lub narodowej.

Stali tłumacze sądowi

Stowarzyszenie ustnych i pisemnych tłumaczy sądowych (Udruga sudskih tumača i prevoditelja)

Stowarzyszenie to powstało w 2000 r., aby propagować, rozwijać i chronić działalność i zawód ustnego i pisemnego tłumacza sądowego, a także aktywnie wspierać funkcjonowanie państwa prawa i ochronę praw człowieka.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tel.: +385 95 5654350

E-mail: info@ustip.hr

Stowarzyszenia stałych tłumaczy sądowych (Udruge stalnih sudskih tumača)

W Chorwacji działa sześć stowarzyszeń stałych tłumaczy sądowych, które realizują programy szkoleniowe dla kandydatów na stałych tłumaczy sądowych zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Chorwackie stowarzyszenie zawodowe tłumaczy sądowych (Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača, HSUST)

Stowarzyszenie to powstało w 2007 r. i jest jednym z sześciu stowarzyszeń zawodowych w Chorwacji akredytowanych do szkolenia przyszłych stałych tłumaczy sądowych. Poza szkoleniem przyszłych tłumaczy sądowych stowarzyszenie to pomaga tłumaczom sądowym w Republice Chorwacji i całej Europie w nawiązywaniu kontaktów.

Szkolenia prowadzą osoby mające uprawnienia tłumacza sądowego, które są również adwokatami i wykładowcami języka wybranego przez kandydata.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

Tel.: +385 99 502 19 26

E-mail: hrsust@gmail.com

Stowarzyszenie stałych tłumaczy sądowych (Udruga stalnih sudskih tumača, USST)

Stowarzyszenie to powstało 19 lutego 2010 r., a jego siedziba mieści się w Zagrzebiu. Jest to stowarzyszenie zawodowe non-profit, którego zwykłymi członkami mogą być wyłącznie stali tłumacze sądowi, co wyróżnia je wśród innych równorzędnych i podobnych stowarzyszeń.

Stowarzyszenie to zajmuje się głównie tworzeniem sieci kontaktów zawodowych i rozwojem zawodowym swoich członków; organizacją konferencji, wykładów, seminariów, kongresów, spotkań i innych zebrań branżowych poświęconych tematom zawodowym oraz współpracą z innymi równorzędnymi i podobnymi stowarzyszeniami i organizacjami z zagranicy, a także wszystkimi organizacjami wspierającymi pracę stowarzyszenia.

8 czerwca 2012 r. USST przyjęto w poczet członków EULITA (Europejskie Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych), międzynarodowego stowarzyszenia non-profit tłumaczy sądowych, a 1 sierpnia 2013 r. w drodze jednogłośnie przyjętej decyzji stało się ono pełnoprawnym członkiem tego stowarzyszenia.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

Tel./faks: +385 1 386 40 43

E-mail: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Związek ustnych i pisemnych tłumaczy sądowych (Društvo sudskih tumača i prevoditelja)

Związek ustnych i pisemnych tłumaczy sądowych jest organizacją zawodową założoną w 1989 r., mającą status osoby prawnej i wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń Republiki Chorwacji.

Jego działalność koncentruje się na propagowaniu i doskonaleniu zawodu tłumacza, organizacji konferencji, wykładów, seminariów, kongresów, spotkań i innych zebrań branżowych poświęconych tematom zawodowym; tworzeniu sieci kontaktów i rozwoju zawodowym członków; aktywnym udziale w przygotowywaniu projektów aktów prawnych dotyczących profilu ustnych i pisemnych tłumaczy sądowych.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

Tel.: +385 98 454007
Tel./faks: +385 1 615 33 85

E-mail: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Stowarzyszenie tłumaczy sądowych TEMPUS (Udruga sudskih tumača TEMPUS)

Organizacja ta ma status osoby prawnej i jest wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Republiki Chorwacji.

Stowarzyszenie TEMPUS działa na rzecz doskonalenia zawodu tłumacza, organizując konferencje, wykłady, seminaria, kongresy i szkolenia zawodowe, a także tworząc sieć kontaktów tłumaczy i stałych tłumaczy sądowych.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

Tel.: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

E-mail: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Stowarzyszenie ustnych i pisemnych tłumaczy sądowych (Udruga sudski tumači i prevoditelji, STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

Tel.: +385 98 473 470, +385 21 783 422

E-mail: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Tel.: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

E-mail: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Stowarzyszenie zawodowe stałych tłumaczy sądowych (Strukovna udruga stalnih sudskih tumača)

Čučerska cesta 11
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 2983 147

Stowarzyszenie ustnych i pisemnych tłumaczy sądowych (Udruga sudskih tumača i prevoditelja)

Stowarzyszenie to powstało w 2000 r., aby propagować, rozwijać i chronić działalność i zawód ustnego i pisemnego tłumacza sądowego, a także aktywnie wspierać funkcjonowanie państwa prawa i ochronę praw człowieka.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tel.: +385 95 5654350

E-mail: info@ustip.hr

Ostatnia aktualizacja: 18/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.