Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Tłumacze pisemni/ustni

Francja

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat wyszukiwania tłumacza ustnego, z którego usług można skorzystać w trakcie postępowania sądowego, lub tłumacza pisemnego za pośrednictwem oficjalnej strony, jeśli taka istnieje.

Autor treści:
Francja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Jak znaleźć tłumacza pisemnego we Francji

Dział dokumentacji i badań w Sądzie Kasacyjnym zamieszcza na swojej stronie internetowej:

  • listę biegłych zatwierdzonych przez Sąd Kasacyjny w formacie PDF. Można znaleźć tam również linki do stron internetowych niektórych sądów apelacyjnych. Listę biegłych zatwierdzonych przez Sąd Kasacyjny sporządza każdego roku kancelaria Sądu Kasacyjnego.
  • listy biegłych sądowych sporządzane przez każdy sąd apelacyjny, które obejmują w szczególności biegłych wpisanych na listę w rubrykach „tłumaczenia pisemne” i „tłumaczenia ustne”. Listy biegłych sądowych sporządzane przez sądy apelacyjne są aktualizowane przez te sądy i przekazywane Sądowi Kasacyjnemu z różną częstotliwością.

Sąd Kasacyjny nie dysponuje odrębną bazą danych wszystkich tłumaczy ustnych i pisemnych.

Listy zawierające imiona i nazwiska, dane kontaktowe, rok urodzenia i specjalizację biegłego są dostępne dla 35 sądów apelacyjnych.

Czy wyszukiwanie tłumacza pisemnego lub ustnego jest płatne?

Nie, strony są dostępne bez ograniczeń.

Kontekst/historia rejestrów tłumaczy we Francji

Historia

Pierwsze listy biegłych wprowadzono oficjalnie do francuskiego systemu sądowego w sprawach karnych ustawą z dnia 30 listopada 1892 r.

Jednocześnie istniały nieoficjalne listy specjalistów najczęściej powoływanych w charakterze biegłych w sprawach cywilnych.

Ustawa nr 71-498 z dnia 29 czerwca 1971 r. i dekret nr 74-1184 z dnia 31 grudnia 1974 r. wprowadziły dla sądów powszechnych jedną listę w zakresie spraw cywilnych i karnych w każdym sądzie apelacyjnym, obejmującą biegłych w podziale na specjalizacje. Lista ta była uzupełniana i zmieniana każdego roku. Wpis należało po roku odnowić, ale w praktyce przedłużano go automatycznie w odniesieniu do biegłych, co do których nie pojawiły się poważniejsze zastrzeżenia. Ustanowiono również krajową listę biegłych sporządzoną przez kancelarię Sądu Kasacyjnego (Bureau de la Cour de cassation), która funkcjonowała na podobnych warunkach.

Warunki włączenia

Procedura wpisywania na listę biegłych sądowych została znacząco zmodyfikowana ustawą nr°2004-130 z dnia 11 lutego 2004 r. i dekretem nr 2004-1463 z dnia 23 grudnia 2004 r. Wnioski o wpis na listę prowadzoną przez sąd apelacyjny kieruje się do prokuratora Republiki przy sądzie wielkiej instancji (tribunal de grande instance), który je rozpoznaje, a następnie – kieruje je do prokuratora generalnego, który z kolei przekazuje je pierwszemu prezesowi sądu apelacyjnego.

Listy są sporządzane każdego roku przez zgromadzenie ogólne sędziów (magistrats du siège) sądu apelacyjnego.

Wstępny wpis na listy sądów apelacyjnych jest formą okresu próbnego trwającego trzy lata, z upływem których ocenia się doświadczenie zainteresowanego oraz zakres zdobytej przezeń wiedzy prawniczej, niezbędnej do wykonywania zadań, z myślą o ewentualnym ponownym wpisie po przedstawieniu kandydatury na nowo. Biegły jest następnie wpisywany na listę na okres pięciu lat, na podstawie ponownej oceny akt kandydata oraz opinii wydanej przez komisję złożoną z biegłych i sędziów (magistrats).

Dekret nr 2012-1451 z dnia 24 grudnia 2012 r. wskazał kryteria wpisu na listę. Wnioski rozpatruje się pod kątem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów, w tym kompetencji nabytych w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Francja, a także wyrażonego przez tych kandydatów zainteresowania współpracą ze służbą publiczną wymiaru sprawiedliwości. Uwzględnia się także potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Tylko biegli, którzy znajdują się na liście sądu apelacyjnego od pięciu lat mogą zostać wpisani na listę krajową. Jeśli chodzi o procedurę wpisu i ponownego wpisu na listę krajową, prokurator generalny przy Sądzie Kasacyjnym przyjmuje wnioski i zasięga opinii pierwszego prezesa i prokuratora generalnego przy sądzie apelacyjnym, w którym zainteresowany jest wpisany na listę. Kancelaria Sądu Kasacyjnego sporządza następnie listę krajową bez konieczności zwoływania posiedzenia prokuratorów.

Nazewnictwo rubryk na listach biegłych

Rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanowiono w odniesieniu do całego terytorium Francji ujednolicone nazewnictwo rubryk na listach biegłych. Lista jest podzielona na działy (o charakterze gospodarczym na przykład: rolnictwo, służba zdrowia, przemysł itp.), rubryki (odpowiadające poszczególnym dyscyplinom, takim jak: medycyna czy chirurgia) i specjalności (bardziej szczegółowe, takie jak: alergologia, chirurgia przewodu pokarmowego itp.). Istnieje dziedzina „tłumaczenie ustne – tłumaczenie pisemne”, zawierająca rubrykę „tłumaczenie pisemne”, podzieloną na specjalizacje według kategorii językowych (języki romańskie, języki germańskie, języki słowiańskie itp.). Specjalizacje mają tym samym dostatecznie szerokie nazwy, by zawrzeć wszystkie języki mówione i pisane.

W kontekście opracowania nowego ujednoliconego nazewnictwa specjalizacji biegłych tłumacze pisemni i tłumacze ustni są nadal umieszczani na listach biegłych sądowych prawa powszechnego, wpisuje się ich jednak do oddzielnej rubryki. O ile bowiem podstawową działalnością tych podmiotów nie jest sporządzanie ekspertyz w ścisłym tego słowa znaczeniu, są one, podobnie jak biegli sądowi, okazjonalnymi współpracownikami publicznej służby wymiaru sprawiedliwości i mogą, w stosownych przypadkach, zostać wyznaczone jako specjaliści, zgodnie z art. 232 nowego kodeksu postępowania cywilnego, do przeprowadzenia, na wniosek sądów, dowodu, a w szczególności przygotowania opinii.

W odniesieniu do powyższych rozważań nie uznano za stosowne, aby w trakcie reformy z 2004 r. tłumacze ustni i pisemni zostali objęci szczególną procedurą wpisu na odrębne listy.

Ostatnia aktualizacja: 07/05/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.