Tłumacze pisemni/ustni

Grecja

W Grecji nie prowadzi się strony internetowej z wykazem tłumaczy przysięgłych. Trwa opracowywanie baz danych w postaci cyfrowej oraz ich elektronicznego interfejsu.

Autor treści:
Grecja

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego w Grecji?

Tłumaczenie przed greckimi sądami w sprawach karnych regulują przepisy art. 233–238 greckiego kodeksu postępowania karnego. Tłumacza powołuje właściwy sąd z odpowiedniego wykazu, który jest sporządzany co roku przez radę sądu rejonowego w sprawach karnych i zatwierdzany przez radę sądu apelacyjnego. W wyjątkowo pilnych przypadkach można powołać tłumacza ustnego, który nie figuruje we wspomnianym wykazie.

W odniesieniu do postępowania cywilnego art. 252 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli świadek, biegły lub strona nie posługuje się językiem greckim, sąd powołuje tłumacza ustnego. Podobny przepis znajduje się w art. 137 kodeksu postępowania administracyjnego.

Należy również zauważyć, że istnieje rejestr tłumaczy zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rejestr zawiera nazwiska tłumaczy, którzy odpowiadają za sporządzanie tłumaczeń dokumentów urzędowych i prywatnych zgodnie z nowymi ramami regulacyjnymi.

Zagraniczne dokumenty urzędowe z państw będących stronami konwencji haskiej z 1961 r., ratyfikowanej w Grecji ustawą nr 1497/1984 (grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 188), tłumaczy się jedynie w sytuacji, gdy są opatrzone apostille, jak przewidziano w tej konwencji. Wszystkie pozostałe zagraniczne dokumenty muszą być poświadczone przez grecką placówkę konsularną w państwie pochodzenia dokumentu lub przez placówkę konsularną danego państwa w Grecji.

Tłumaczenie jest odpłatne. Jego koszt określa Wiceminister Spraw Zagranicznych.

Ponadto, zgodnie z ustawą o zawodzie adwokata (art. 36 ustawy nr 4194/2013, grecki dziennik urzędowy, seria I, nr 208), czynności adwokata obejmują tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym oraz tłumaczenie dokumentów w języku greckim na język obcy. Tłumaczenie takie wywołuje pełne skutki prawne przed każdym sądem lub innym organem, o ile została doń dołączona uwierzytelniona kopia tłumaczonego dokumentu, a adwokat zaświadczy, że posiada odpowiednią znajomość języka, z którego i na który dokonano przekładu.

Czy dostęp do bazy tłumaczy przysięgłych jest bezpłatny?

W Grecji nie prowadzi się centralnej bazy tłumaczy przysięgłych.

Istnieje jednak baza członków Greckiego Związku Tłumaczy Pisemnych (należącego do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy Pisemnych – FIT), którzy są zawodowymi tłumaczami pisemnymi, przy czym niektórzy z nich wykonują również tłumaczenia ustne. W bazie tej użytkownicy mogą wyszukać tłumacza ustnego lub pisemnego według języka i regionu.

Ponadto w bazie danych Greckiego Stowarzyszenia Tłumaczy Zawodowych przy Uniwersytecie Jońskim (również będącego członkiem FIT) można wyszukać dane zawodowych tłumaczy z poszczególnych regionów Grecji. Członkowie tego stowarzyszenia specjalizują się w dwóch z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim, a informacji na temat specjalizacji językowych poszczególnych członków udziela samo stowarzyszenie.

Jak wyszukać tłumacza przysięgłego w Grecji?

Zob. powyżej.

Powiązane strony

Rejestr tłumaczy zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Grecki Związek Tłumaczy Pisemnych

Greckie Stowarzyszenie Tłumaczy Zawodowych przy Uniwersytecie Jońskim

Ministerstwo Sprawiedliwości (na którego stronie udostępniono dane do kontaktu greckich prokuratur i sądów).

Ostatnia aktualizacja: 26/10/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.