Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Tłumacze pisemni/ustni

Grecja

Grecja nie posiada strony internetowej zawierającej listę tłumaczy sądowych. Obecnie trwa opracowywanie greckich baz danych w postaci cyfrowej oraz ich elektronicznego interfejsu.

Autor treści:
Grecja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Grecji

Tłumaczenie ustne i pisemne przed greckimi sądami jest regulowane przepisami art. 233–238 greckiego kodeksu postępowania karnego. Tłumaczy pisemnych i ustnych powołuje właściwy sąd z odpowiedniego wykazu, który jest sporządzany co roku przez sąd pierwszej instancji i zatwierdzany przez sąd apelacyjny. W wyjątkowo pilnych przypadkach powołuje się tłumaczy ustnych, którzy nie figurują we wspomnianym wykazie.

W przypadku postępowania cywilnego art. 252 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli świadek, biegły lub strona nie posługuje się językiem greckim, sąd powołuje tłumacza ustnego. Podobny przepis znajduje się w art. 137 kodeksu postępowania administracyjnego.

Należy również zauważyć, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych działa Służba Tłumaczeniowa, która, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiada za sporządzanie urzędowych tłumaczeń dokumentów publicznych i prywatnych.

Zagraniczne dokumenty publiczne tłumaczy się jedynie w sytuacji, gdy są opatrzone apostille; są to dokumenty z państw będących stronami konwencji haskiej z 1961 r., ratyfikowanej w Grecji ustawą nr 1497/1984 (grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 188). Wszystkie inne zagraniczne dokumenty muszą być poświadczone przez grecką placówkę konsularną w państwie pochodzenia dokumentu lub przez placówkę konsularną danego państwa w Grecji.

Tłumaczenie jest odpłatne. Koszt tłumaczeń określa wiceminister spraw zagranicznych.

Oprócz tego, zgodnie z ustawą o zawodzie adwokata (art. 36 ustawy nr 4194/2013, grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 208), czynności adwokata obejmują tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym oraz tłumaczenie dokumentów w języku greckim na dowolny język obcy. Tłumaczenie takie wywołuje pełne skutki prawne przed każdym sądem lub innym organem, o ile została doń dołączona uwierzytelniona kopia tłumaczonego dokumentu, a adwokat zaświadczy, że posiada odpowiednią znajomość języka, z którego i na który dokonał przekładu.

Czy dostęp do bazy danych tłumaczy jest bezpłatny?

W Grecji nie prowadzi się scentralizowanej bazy danych tłumaczy pisemnych lub ustnych specjalizujących się w tłumaczeniach prawniczych.

Istnieje jednak baza danych, w której figurują członkowie Ogólnogreckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, którzy są tłumaczami zawodowymi, należącymi do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy (International Federation of Translators, FIT), przy czym niektórzy z nich wykonują również tłumaczenia ustne. W bazie tej użytkownicy mogą wyszukać tłumacza ustnego lub pisemnego według języka i regionu.

Oprócz tego w bazie danych Ogólnogreckiego Stowarzyszenia Tłumaczy Zawodowych – Absolwentów Uniwersytetu Jońskiego można znaleźć dane zawodowych tłumaczy (członków FIT) z poszczególnych regionów Grecji. Członkowie tego stowarzyszenia specjalizują się w dwóch z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim (Stowarzyszenie udziela informacji na temat specjalizacji językowych członków swoich członków).

Jak wyszukać tłumacza sądowego w Grecji?

Zobacz wyżej

Powiązane strony

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.