Tłumacze pisemni/ustni

Węgry

Węgry nie posiadają centralnej elektronicznej bazy tłumaczy sądowych.

Autor treści:
Węgry

Jak znaleźć na Węgrzech tłumacza specjalizującego się w tekstach prawniczych lub tłumacza sądowego?

Specjalistyczne usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych lub ustnych mogą świadczyć wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani tłumacze, zarówno w ramach stosunku pracy jak i w ramach działalności zarobkowej prowadzonej w innym charakterze.

Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej, sporządzaniem tłumaczeń uwierzytelnionych oraz poświadczaniem zgodności z oryginałem kopii dokumentów sporządzonych w językach obcych zajmuje się Krajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelniania Tłumaczeń (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, OFFI).

Zgodnie z ustawą nr XLI z 1991 r. o notariuszach (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény), notariusze, którzy są upoważnieni do sporządzania dokumentów w języku obcym, mogą wykonywać poświadczone tłumaczenia dokumentów w sprawach należących do zakresu kompetencji notariuszy, a także mogą uwierzytelniać tłumaczenia w danym języku. Poświadczenie tłumaczenia oryginalnego dokumentu przez notariusza odbywa się w drodze umieszczenia klauzuli uwierzytelniającej na końcu tłumaczonego tekstu.

Na podstawie przepisów prawa i postanowień umów międzynarodowych, misje dyplomatyczne, w tym wydziały konsularne, mogą dokonywać tłumaczeń, wykonywać kopie dokumentów sporządzonych w językach obcych oraz poświadczać ich zgodność z oryginałem.

Wyspecjalizowani tłumacze i korektorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje mogą także sporządzać tłumaczenia uwierzytelnione odpisów z rejestru działalności gospodarczej, a także informacji, które mają zostać wpisane do rejestru działalności gospodarczej, na dowolny język urzędowy UE (wybrany przez spółkę zlecającą tłumaczenie).

Krajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelniania Tłumaczeń (OFFI) zapewnia tłumaczenie ustne w sądach, urzędach prokuratury oraz organach ścigania zlokalizowanych w Budapeszcie. OFFI jest również zobowiązane zapewnić tłumaczenie ustne dla sądów, urzędów prokuratury oraz organów ścigania mających siedzibę poza Budapesztem, jeżeli nie są one w stanie samodzielnie zorganizować obsługi w zakresie tłumaczeń ustnych poprzez zatrudnienie wykwalifikowanego tłumacza ustnego lub innej odpowiedniej osoby.

Łącze do strony internetowej i dane kontaktowe

Krajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelniania Tłumaczeń (OFFI)

Adres: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.