Tłumacze pisemni/ustni

Malta

Malta ma już bazę danych tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniach prawniczych.

Autor treści:
Malta

W sprawach karnych pracownicy wymiaru sprawiedliwości i personel sądów mogą korzystać z dostępnego wykazu tłumaczy. Wykaz ten prowadzi sekretariat sądu karnego (Criminal Court Registry). W ramach przygotowań do wejścia w życie dyrektywy w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym wspomniany wykaz dodano niedawno do usług sądowych dostępnych online.

Jeżeli podczas postępowania karnego potrzebny jest tłumacz, wyznacza go sędzia pokoju (magistrate).  Mimo istnienia wyżej wymienionego wykazu sędzia pokoju może z niego nie skorzystać i wyznaczyć na tłumacza jakąkolwiek inną osobę, którą uzna za odpowiednią do wykonywania usług tłumaczenia ustnego lub pisemnego. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej w ten sposób dodaje się następnie do wykazu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się na piśmie do sekretarza sądu karnego („Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta”).

W sprawach cywilnych strony mogą wyznaczyć tłumacza według własnego uznania, a koszty tłumaczenia ponosi strona, która potrzebuje tego rodzaju usług. Administracja sądowa nie bierze udziału w tym procesie. Sądy cywilne mogą jednak korzystać z wykazu dostępnego dla sądów karnych, który – jak wspomniano powyżej – jest powszechnie dostępny za pośrednictwem internetu.

Wykaz maltańskich tłumaczy ustnych i pisemnych jest także zawarty w informatycznym systemie zarządzania sprawami sądowymi (LECAM) przeznaczonym zasadniczo do wyłącznego użytku pracowników sądów i przedstawicieli zawodów prawniczych. Ogół społeczeństwa może jednak uzyskać dostęp do systemu LECAM w kwestiach dotyczących spraw cywilnych za pośrednictwem komputerów w sekretariatach sądów.

Wykaz biegłych jest uzupełniany przez urzędników sądowych upoważnionych do prowadzenia tej bazy danych. Wpisy dotyczące poszczególnych biegłych są powiązane ze sprawami sądowymi, do których zostali wyznaczeni w celu świadczenia specjalistycznych usług.

Ostatnia aktualizacja: 12/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.