Tłumacze pisemni/ustni

Niderlandy

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat wpisu do rejestru i odnawiania uprawnień przysięgłych tłumaczy ustnych i pisemnych w Niderlandach.

Autor treści:
Niderlandy

Ustawa o przysięgłych sądowych tłumaczach ustnych i pisemnych

W Niderlandach obowiązuje ustawa o przysięgłych sądowych tłumaczach ustnych i pisemnych (Wet beëdigde tolken en vertalers – Wbtv). Ustanowiono w niej zasady i przepisy dotyczące ustnych tłumaczy przysięgłych, którzy wykonują ustne tłumaczenia wypowiedzi w innym języku, oraz pisemnych tłumaczy przysięgłych, którzy wykonują pisemne tłumaczenia tekstów sporządzonych w innym języku.

Zawód tłumacza ustnego i tłumacza pisemnego to wolny zawód. Oznacza to, że w zasadzie każdy, bez względu na wykształcenie lub doświadczenie, może podjąć działalność jako niezależny tłumacz ustny lub pisemny. Aby wykonywać zawód tłumacza, nie trzeba być wpisanym do rejestru przysięgłych tłumaczy ustnych i pisemnych (Register beëdigde tolken en vertalers – Rbtv). Rbtv to baza danych zawierająca dane przysięgłych tłumaczy ustnych i pisemnych w Niderlandach, którą prowadzi Urząd ds. Przysięgłych Tłumaczy Ustnych i Pisemnych (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Aby wykonywać zawód przysięgłego tłumacza ustnego lub przysięgłego tłumacza pisemnego, konieczna jest rejestracja w Rbtv.

Jakie informacje znajdują się w niderlandzkim rejestrze tłumaczy?

Zgodnie z art. 2 ustawy o przysięgłych sądowych tłumaczach ustnych i pisemnych rejestr przysięgłych tłumaczy ustnych i pisemnych zawiera następujące dane każdego wpisanego do rejestru tłumacza ustnego lub tłumacza pisemnego:

  1. dane kontaktowe;
  2. wskazanie, czy dana osoba jest tłumaczem ustnym czy tłumaczem pisemnym;
  3. język źródłowy lub docelowy bądź języki źródłowe lub docelowe, w których pracuje tłumacz ustny lub pisemny, oraz
  4. pozostałe szczególne umiejętności, które zdaniem danego tłumacza ustnego lub pisemnego warto wskazać w rejestrze.

Kto jest odpowiedzialny za rejestr tłumaczy?

Ostateczna odpowiedzialność za rejestr spoczywa na Ministrze Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa; decyzje o wpisach do rejestru podejmuje jednak Urząd ds. Przysięgłych Tłumaczy Ustnych i Pisemnych.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru tłumaczy jest nieodpłatny?

Tak, dostęp jest nieodpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Niderlandach

Bazę danych można przeszukiwać według imienia i nazwiska lub kombinacji językowej bądź kombinacji językowych.

Powiązane strony

Urząd ds. Przysięgłych Tłumaczy Ustnych i Pisemnych

Rejestr tłumaczy przysięgłych

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.