Tłumacze pisemni/ustni

Rumunia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Rumunii.

Autor treści:
Rumunia

Jak znaleźć tłumacza sądowego w Rumunii

Rumuńska baza tłumaczy jest utrzymywana i prowadzona przez rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Baza ta zawiera informacje na temat tłumaczy pisemnych i ustnych posiadających uprawnienia nadane przez rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Osoby posiadające te uprawnienia wykonują tłumaczenia pisemne i ustne na zlecenie:

 • Najwyższej Rady Sądownictwa,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości,
 • prokuratury,
 • Krajowego Wydziału Antykorupcyjnego,
 • organów ścigania,
 • sądów,
 • notariuszy,
 • adwokatów oraz
 • komorników.

Kwestie dotyczące nadawania uprawnień tłumaczom ustnym i pisemnym, którzy świadczą usługi na rzecz organów ścigania, sądów, notariuszy, adwokatów, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz innych instytucji wymienionych powyżej, a także dotyczące ich wynagrodzenia, reguluje ustawa nr 178/1997.

Baza tłumaczy zawiera informacje obejmujące okres od 2002 r. do chwili obecnej.

Czy dostęp do rumuńskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Następujące informacje są dostępne bezpłatnie:

 • imię i nazwisko tłumacza,
 • język lub języki, w zakresie których tłumacz posiada uprawnienia,
 • numer uprawnienia,
 • numer telefonu.

Baza danych zawiera również następujące informacje, które nie są publicznie dostępne:

 • osobisty numer identyfikacyjny,
 • adres pocztowy.

Jak wyszukać tłumacza przysięgłego w Rumunii

Bazę danych można przeszukiwać według następujących kryteriów:

 1. nazwiska i imienia tłumacza posiadającego uprawnienia w zakresie tłumaczeń pisemnych lub ustnych;
 2. nazwy właściwego sądu apelacyjnego (nazwa każdego sądu apelacyjnego zawiera nazwę miejscowości, w której sąd ten ma siedzibę. Ponieważ w Rumunii działa 15 sądów apelacyjnych, z których każdy ma właściwość miejscową do rozpoznawania spraw na obszarze odpowiedniej jednostki podziału administracyjnego, to kryterium wyszukiwania można wykorzystać w praktyce do wyszukania wszystkich tłumaczy świadczących usługi w ramach jednostek geograficznych i administracyjnych, które odpowiadają właściwości miejscowej danego sądu);
 3. kombinacji językowych (jeżeli wyświetla się język obcy, chodzi o kombinację tego języka z językiem rumuńskim);
 4. numeru uprawnienia;
 5. daty ważności uprawnienia (informacje można wyszukiwać, wpisując wyraz „Ordin” (pol. zarządzenie), oznaczający instrument prawny wydawany przez Ministra Sprawiedliwości, na podstawie którego uprawnienia tłumacza zostają zawieszone lub cofnięte).
Ostatnia aktualizacja: 22/10/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.