Tłumacze pisemni/ustni

Słowacja

Na tej stronie znajduje się krótkie podsumowanie informacji na temat listy tłumaczy pisemnych i ustnych języka słowackiego.

Autor treści:
Słowacja

Jakie informacje zawiera lista tłumaczy pisemnych i ustnych języka słowackiego?

Lista biegłych, tłumaczy ustnych i tłumaczy pisemnych prowadzona przez słowackie Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) obejmuje sekcję dotyczącą tłumaczy ustnych i sekcję dotyczącą tłumaczy pisemnych zawierające dane 1 341 tłumaczy pisemnych i 1 240 tłumaczy ustnych, którzy uzyskali uprawnienia do wykonywania tłumaczeń pisemnych lub ustnych na podstawie ustawy nr 382/2004 o biegłych, tłumaczach ustnych i tłumaczach pisemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw i którzy są lub byli wpisani na listę biegłych, tłumaczy ustnych i tłumaczy pisemnych.

Lista biegłych, tłumaczy ustnych i tłumaczy pisemnych zawiera osobną sekcję dotyczącą tłumaczy ustnych i osobną dotyczącą tłumaczy pisemnych. Ta baza danych jest dostępna wyłącznie w języku słowackim.

Wszyscy tłumacze ustni i pisemni wpisani na listę biegłych, tłumaczy ustnych i tłumaczy pisemnych w odpowiedniej sekcji odpowiadającej językom, w których wykonują tłumaczenia, są upoważnieni do korzystania z identyfikatorów wydanych przez słowackie Ministerstwo Sprawiedliwości, a mianowicie karty identyfikacyjnej tłumacza ustnego/tłumacza pisemnego oraz pieczęci urzędowej tłumacza ustnego/tłumacza pisemnego.

Czy dostęp do listy tłumaczy pisemnych i ustnych jest nieodpłatny?

Dostęp do listy tłumaczy pisemnych i ustnych oraz wyszukiwanie tłumaczy pisemnych i ustnych są nieodpłatne.

W jaki sposób można znaleźć tłumacza pisemnego lub ustnego w Słowacji?

Informacje o tłumaczach ustnych i pisemnych można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, w części „Rejestry”, wybierając wariant „Tłumacze pisemni” lub „Tłumacze ustni”.

Na tej stronie internetowej można wyszukać dane kontaktowe tłumaczy pisemnych i ustnych (jak również inne informacje w stosownych przypadkach). Poszczególnych tłumaczy pisemnych i ustnych można wyszukiwać po numerze wpisu, języku, imieniu i nazwisku, gminie, powiecie, kraju lub dowolnej kombinacji tych kryteriów. Po wybraniu konkretnej osoby z wyników wyszukiwania wyświetlają się szczegółowe informacje, takie jak jej dane kontaktowe, zakres posiadanych przez nią uprawnień do wykonywania tłumaczeń ustnych lub pisemnych oraz data nabycia (a w stosownych przypadkach również data wygaśnięcia) uprawnień, kary nałożone na nią w ciągu ostatnich trzech lat w związku z prowadzeniem działalności; w przypadku nałożenia zakazu prowadzenia działalności – wzmianka o okresie, w którym zakaz ten obowiązuje, informacje o czasowym zawieszeniu działalności, w tym dane dotyczące podstawy prawnej, data początkowa i data końcowa takiego czasowego zawieszenia, informacje o przerwie w działalności, w tym data rozpoczęcia i data zakończenia takiej przerwy, numer wpisu oraz aktualne informacje o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

Powiązane strony

Lista tłumaczy ustnych

Lista tłumaczy pisemnych

Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej

Ostatnia aktualizacja: 20/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.