Tłumacze pisemni/ustni

Hiszpania

W tej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza ustnego lub pisemnego w Hiszpanii.

Autor treści:
Hiszpania

Jak znaleźć tłumacza ustnego lub tłumacza pisemnego tekstów prawnych w Hiszpanii?

I. Tłumacze pisemni i ustni w systemie wymiaru sprawiedliwości.

W Hiszpanii kwestię przysięgłych tłumaczy ustnych i pisemnych w systemie wymiaru sprawiedliwości uregulowano następująco:

Art. 231 ust. 5 ustawy organicznej o sądownictwie przewiduje, że „zgody na występowanie w charakterze tłumacza ustnego podczas rozprawy lub na tłumaczenie języka migowego udziela się zgodnie z mającym zastosowanie prawem procesowym”.

Art. 440 hiszpańskiego kodeksu postępowania karnego określa prawo do skorzystania z pomocy tłumacza ustnego, a art. 441 stanowi, że „tłumacza ustnego wybiera się spośród osób wykwalifikowanych, jeżeli można znaleźć takie osoby w danej miejscowości”. Jeżeli jest to niemożliwe, jako tłumacza wyznacza się nauczyciela danego języka. W przypadku gdy nie ma takiego nauczyciela, wybiera się dowolną osobę, która posługuje się danym językiem”.

Art. 762 ust. 8 kodeksu postępowania karnego stanowi, że „jeżeli oskarżeni lub świadkowie nie mówią po hiszpańsku bądź nie rozumieją tego języka, postępuje się zgodnie z przepisami art. 398, 440 i 441. Nie jest konieczne, by tłumacz ustny miał formalne kwalifikacje”.

W art. 9 ustawy nr 4/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. o prawach ofiar przestępstw przewidziano prawo do tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Co do zasady w sprawach cywilnych i karnych, w których przyznano pomoc prawną, Ministerstwo Sprawiedliwości (lub wspólnoty autonomiczne z kompetencjami w sprawach wymiaru sprawiedliwości) pokrywa koszty usług tłumacza pisemnego lub ustnego, podczas gdy w sprawach cywilnych, w których nie przyznano pomocy prawnej, to powód pokrywa koszty tych usług. Z usług tłumaczy ustnych korzysta się również w pewnych postępowaniach z zakresu prawa administracyjnego, dotyczących na przykład wniosków o azyl.

II. Tłumacze przysięgli:

Aby zostać pisemnym lub ustnym tłumaczem przysięgłym, należy zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tłumacze przysięgli są uprawnieni do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Czy dostęp do hiszpańskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

W Hiszpanii nie prowadzi się bazy tłumaczy.

Jak znaleźć tłumacza tekstów prawnych w Hiszpanii?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy publikuje jednak listę osób, które zdały egzamin na tłumacza przysięgłego.

Dostęp do listy jest bezpłatny, a na liście znajduje się alfabetyczny wykaz języków i tłumaczy przysięgłych danych języków.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.