Traducători/Interpreți autorizați

Franţa

Veți găsi aici informații cu privire la modalitățile de căutare, prin intermediul unui site internet oficial, a unui interpret care vă poate fi de ajutor în cadrul unei proceduri judiciare sau a unui traducător, după caz.

Conținut furnizat de
Franţa

Cum puteți găsi un traducător în Franța

Serviciul de documentare și de studii al Curții de Casație pune la dispoziție pe site-ul său internet:

  • lista în format PDF a experților agreați de către Curtea de Casație. Sunt disponibile, de asemenea, linkuri către site-urile internet ale anumitor curți de apel. Lista experților agreați de către Curtea de Casație este stabilită anual de către biroul Curții.
  • listele de experți judiciari întocmite de către fiecare curte de apel care cuprind, în special, experții înregistrați la rubricile traducere și interpretariat. Listele de experți judiciari stabilite de către curțile de apel sunt actualizate de către acestea și transmise la intervale variabile către Curtea de Casație.

Curtea de Casație nu dispune, propriu zis, de baza de date care regrupează toți interpreții și traducătorii.

Listele care cuprind numele, coordonatele, anul nașterii și specializarea experților sunt disponibile pentru 36 de curți de apel.

Serviciul de căutare a unui traducător sau interpret este un serviciu contra cost?

Nu, accesul la site-uri nu este restricționat.

Contextul sau istoricul registrelor de traducători în Franța

Istoric

Primele liste cu experți au fost introduse oficial în sistemul judiciar francez în domeniul penal, printr-o lege din 30 noiembrie 1892.

În paralel existau liste neoficiale de tehnicieni desemnați cel mai frecvent în materie civilă.

Legea nr. 71-498 din 29 iunie 1971 a introdus, pentru instanțele judiciare, o listă unică în materie civilă și penală în fiecare curte de apel, în care experții înscriși erau clasificați în funcție de domeniul de specialitate. Lista era completată și modificată în fiecare an. Înscrierea se reînnoia anual, însă în realitate era reînnoită pentru expertul împotriva căruia nu se formula nicio critică gravă. A fost introdusă, de asemenea, o listă națională a experților întocmită de către Biroul Curții de Casație care funcționa în condiții comparabile.

Condiții de înregistrare

Înscrierea pe listele cu experți judiciari a fost reformată radical prin Legea nr. 2004-130 din 11 februarie 2004 și prin Decretul nr. 2004-1463 din 23 decembrie 2004. În ceea ce privește listele curților de apel, cererile se trimit, înainte de data de 1 martie a fiecărui an, procurorului republicii de pe lângă tribunalul de înaltă instanță de la sediul curții de apel. Procurorul republicii examinează cererile de înregistrare și le transmite apoi procurorului general, care la rândul său, le prezintă prim-președintelui curții de apel.

Listele sunt întocmite anual în prima jumătate a lunii noiembrie de către adunarea generală a magistraților de la sediul curții de apel, care ține seama de nevoile instanțelor din jurisdicția sa.

Înregistrarea inițială pe listele curților de apel ia forma, în cadrul unei anumite rubrici, a unui regim de probă cu durata de trei ani la sfârșitul căruia se evaluează experiența persoanei interesate și dobândirea cunoștințelor juridice necesare pentru buna îndeplinire a funcțiilor sale în perspectiva eventualei reînscrieri în urma prezentării unei noi candidaturi. Ulterior, expertul este reînscris pentru o durată de cinci ani după reexaminarea dosarului său și exprimarea avizului de către o comisie formată din experți și magistrați.

Decretul nr. 2012-1451 din 24 decembrie 2012 a precizat criteriile de înscriere menționate deja în Decretul nr. 2004-1463 din 23 decembrie 2004. Cererile sunt examinate ținând seama de calificările și de experiența profesională a candidaților, inclusiv competențele dobândite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, decât Franța, și de interesul arătat de candidați în colaborarea cu serviciul public de justiție.

Numai experții care fie figurează pe o listă a curții de apel timp de cinci ani consecutivi, fie fac dovada competențelor recunoscute într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât Franța și dobândite în special în exercitarea în statul respectiv timp de cel puțin cinci ani a unor activități de natură să furnizeze instanțelor informații tehnice în cadrul activității lor judiciare pot fi incluși pe lista națională.

Înscrierea pe lista națională se face pentru o perioadă de șapte ani.

În ceea ce privește procedura de înscriere sau de reînscriere pe lista națională, procurorul general de pe lângă Curtea de Casație primește aceste cereri, care trebuie transmise înainte de data de 1 martie, le examinează și obține avizul prim-președintelui și procurorului general de pe lângă curtea de apel la care este înscrisă partea interesată. În prima jumătate a lunii decembrie, biroul Curții de Casație întocmește apoi lista națională, fără intervenția parchetului general.

Nomenclatorul rubricilor listelor de experți

În aplicarea articolului 1 din Decretul nr. 2004-1463 din 23 decembrie 2004, un ordin al Ministerului de Justiție din 10 iunie 2005 a stabilit, pentru ansamblul teritoriului național, un nomenclator armonizat pentru rubricile listelor de experți. Lista este împărțită în ramuri (de natură economică, de exemplu: agricultură, sănătate, industrii…), rubrici (care corespund disciplinelor, ca de exemplu medicină, chirurgie) și specialități (detaliază disciplinele: alergologie, chirurgie pentru aparatul digestiv etc). Există o ramură «H» „interpretariat-traducere” care cuprinde rubrica interpretariat («H1») și rubrica traducere («H2»), împărțite în specialități pe categorii lingvistice (limbi romanice, limbi germanice, limbi slave etc). Astfel, specialitățile au o denumire destul de largă pentru a include orice limbă vorbită sau scrisă. Lista cuprinde, de asemenea, o rubrică privind limbajul prin semne și limbajul vorbit («H3»).

În cadrul elaborării noului nomenclator armonizat al specialităților experților, traducătorii și interpreții au fost astfel menținuți pe listele experților judiciari, fiindu-le consacrată, totuși, o rubrică specială. De fapt, dacă acești profesioniști nu au ca misiune principală realizarea de expertize în sensul strict al termenului, ei sunt, la fel ca și experții judiciari, colaboratori ocazionali ai serviciului public de justiție, iar dacă este cazul pot fi desemnați ca tehnicieni, în aplicarea articolului 232 din Codul de Procedură Civilă pentru a efectua, la cererea organelor jurisdicționale, veritabile măsuri de cercetare judecătorească, ca de exemplu consultări.

Având în vedere aceste considerente, în ansamblul lor, cu ocazia reformei din 2004 nu s-a considerat că este oportun ca interpreții și traducători să facă obiectul unui regim special de înscriere pe liste distincte.

Ultima actualizare: 08/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.