Prekladatelia/Tlmočníci

Rakúsko

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku.

Autor obsahu
Rakúsko

Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku?

Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam tlmočníkov (zoznam súdnych tlmočníkov), ktorí zložili všeobecnú prísahu a dostali súdne osvedčenie o spôsobilosti; do tohto zoznamu sa zapisujú iba osoby, ktoré spĺňajú určité preukázateľné súdne predpoklady (predovšetkým solídne odborné znalosti).

Na tento účel bola zriadená vlastná webová stránka. Táto stránka je dostupná aj z webovej stránky justície.

Od roku 2004 táto webová stránka umožňuje prístup:

  • do databázy prekladateľov a tlmočníkov, ktorá umožňuje vyhľadávanie podľa zvolených kritérií,
  • k právnym informáciám o prekladateľských a tlmočníckych službách.

Je prístup do databázy prekladateľov bezplatný?

Webová stránka je prístupná verejnosti a prístup do nej je bezplatný.

Ako si vyhľadať súdneho prekladateľa v Rakúsku

Na príslušnej webovej stránke možno vyhľadávať prekladateľov a tlmočníkov podľa týchto kritérií:

  • jazyk,
  • územná pôsobnosť súdu.

Pre osobitné vyhľadávanie je k dispozícii vyhľadávací nástroj, ktorý umožňuje fulltextové vyhľadávanie v databáze. Výsledky možno ďalej zúžiť voľbou jazyka a územnej pôsobnosti súdu.

Súvisiace odkazy

Zoznam súdnych prekladateľov a tlmočníkov

Posledná aktualizácia: 14/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.