Prekladatelia/Tlmočníci

Rakúsko

Táto stránka portálu vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku.

Autor obsahu
Rakúsko

Ako nájdem súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku?

Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam všeobecne prísažných a súdne overených tlmočníkov (zoznam súdnych tlmočníkov), do ktorého sú zaradené len osoby, ktoré spĺňajú určité zákonné požiadavky (ako je najmä dostatočná odbornosť).

Tento zoznam je prístupný na webovom sídle JustizOnline, ktoré je digitálnou ponukou informácií a služieb rakúskeho justičného systému (justizonline.gv.at). Na základe určitých výberových kritérií je možné aj konkrétne vyhľadávanie tlmočníkov. Je prístup do zoznamu súdnych tlmočníkov bezplatný?

Webové sídlo JustizOnline je verejnosti prístupné bezplatne.

Ako vyhľadať súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku?

Na portáli JustizOnline môžete vyhľadávať prekladateľov a tlmočníkov podľa nasledujúcich výberových kritérií:

  • jazyk,
  • spolková krajina,
  • súdny okres.

Fulltextové vyhľadávanie umožňuje aj konkrétnejšie vyhľadávanie v zozname, napríklad podľa špecializácií uvedených súdnymi tlmočníkmi.

Je prístup do databázy prekladateľov bezplatný?

Webové sídlo je verejnosti prístupné bezplatne.

Relevantné odkazy

Zoznam súdnych prekladateľov a tlmočníkov

Tlmočníci: interné vyhľadávanie (justizonline.gv.at)

Posledná aktualizácia: 08/09/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.