Prekladatelia/Tlmočníci

Belgicko

V tomto prehľade sú uvedené informácie o vyhľadaní tlmočníka, ktorý môže byť potrebný v rámci súdneho konania, alebo prekladateľa, v prípade potreby prostredníctvom oficiálneho webového sídla.

Autor obsahu
Belgicko

Ako nájsť prekladateľa v Belgicku?

V súčasnosti má Belgicko dve centrálne úradné databázy. Jedna zahŕňa súdnych znalcov, druhá zas prekladateľov, tlmočníkov a prekladateľov/tlmočníkov.

Boli zriadené na základe zákona z 10. apríla 2014.

Ich oficiálne názvy sú takéto:

  • Národný register súdnych znalcov (Registre national des experts judiciaires)
  • Národný register prekladateľov, tlmočníkov a prekladateľov/tlmočníkov (Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes)

Zákon nadobudol účinnosť 1. decembra 2016.

Od 15. júna 2017 sú tieto registre prístupné súdnym orgánom. To znamená, že súdne kancelárie a prokuratúry už nebudú viesť zoznamy súdnych znalcov alebo prekladateľov/tlmočníkov.

Neskôr bude mať k týmto registrom prístup aj polícia.

Časom bude tento register voľne prístupný pre všetkých na webovom sídle federálneho ministerstva spravodlivosti (Service public fédéral Justice).

Súvisiace odkazy:

Národné registre prekladateľov/tlmočníkov a súdnych znalcov

Posledná aktualizácia: 03/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.