Prekladatelia/Tlmočníci

Bulharsko

Bulharsko nemá databázu prekladateľov a tlmočníkov.

Autor obsahu
Bulharsko

V súčasnosti neexistuje elektronická databáza súdnych prekladateľov.

Na základe § 6 ods. 4 záverečných ustanovení zákona, ktorým sa mení Trestný poriadok, sa zmenil článok 403 zákona o súdnom systéme tak, že sa doplnil nový odsek 2, v ktorom sa uvádza, že ministerstvo spravodlivosti po dohode s Najvyššou súdnou radou vydá nariadenie, v ktorom sa stanovujú: postupy a lehoty v súvislosti s návrhmi na zapísanie do zoznamov znalcov, ktorí sú certifikovaní ako tlmočníci, a s návrhmi na zmeny týchto zoznamov, podmienky, ktoré je potrebné splniť, a postup stanovenia ich odmien. Nariadenie č. N-1 zo 16. mája 2014 o súdnych prekladateľoch (SG č. 43 z 23. mája 2014) bolo vydané na základe zákonného splnomocnenia. Každý provinčný alebo správny súd, ako aj Špecializovaný trestný súd vedie register, v ktorom sú uvedení znalci certifikovaní ako súdni prekladatelia. Návrhy na zapísanie do zoznamov súdnych prekladateľov môžu predkladať ministerstvá, agentúry, inštitúcie, obce, profesijné a iné organizácie a akademické ústavy, ako aj prekladatelia, ktorí by chceli pracovať ako súdni prekladatelia. Návrhy na zapísanie do zoznamov sa predkladajú predsedovi príslušného provinčného alebo správneho súdu alebo predsedovi Špecializovaného trestného súdu.

Otázky právneho uznávania a prekladu dokumentov upravujú pravidlá o právnom uznávaní, osvedčovaní a preklade dokumentov a iných textov, ktoré prijala Rada ministrov výnosom č. 184 z roku 1958.

Nariadenie č. 1 zo 16. januára 2008 o registrácii, kvalifikácii a poplatkoch znalcov zrušil Najvyšší správny súd. Nové nariadenie bolo pripravené a jeho návrh zverejnený na účely verejnej konzultácie na webovom sídle ministerstva spravodlivosti v súlade s článkom 26 ods. 2 zákona o legislatívnych nástrojoch. Návrh bol odoslaný na schválenie Najvyššej súdnej rade a ministerstvu vnútra.

Posledná aktualizácia: 08/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.