Prekladatelia/Tlmočníci

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Postavenie stálych súdnych tlmočníkov (Stalni sudski tumači) vo všeobecnosti upravuje zákon o súdoch (Zakon o sudovima) [Narodne novine (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 a 67/18] a pravidlá pre stálych súdnych tlmočníkov (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (NN č. 88/08 a 119/08), pričom ich práva a povinnosti v jednotlivých konaniach upravujú osobitné procesné právne predpisy [Občiansky súdny poriadok (Zakon o parničnom postupku), Trestný poriadok (Zakon o kaznenom postupku)].

Žiadateľ, ktorý chce získať oprávnenie vykonávať funkciu stáleho súdneho tlmočníka, musí spĺňať všeobecné podmienky na prijatie do verejnej služby a okrem toho tieto osobitné podmienky:

  • okrem znalosti chorvátskeho jazyka musí plynule ovládať cudzí jazyk a tam, kde je úradným jazykom príslušného súdu okrem chorvátčiny aj jazyk etnickej alebo národnostnej komunity alebo menšiny, musí plynule ovládať aj tento jazyk,
  • musí poznať organizáciu súdnictva, štátnu správu a právnu terminológiu,
  • musí mať vysokoškolské vzdelanie.

Osoba nemôže byť vymenovaná za stáleho súdneho tlmočníka, ak nemôže byť prijatá do verejnej služby podľa článku 49 písm. a) zákona o zamestnancoch verejnej správy (Zakon o državnim službenicima), ani v prípade, ak bola konečným rozsudkom odsúdená za trestný čin, ktorý jej znemožňuje získať dôveru na vykonávanie povinností stáleho súdneho tlmočníka, pokiaľ pretrvávajú právne dôsledky odsúdenia, alebo ktorej je zakázané vykonávať povolanie v čase, keď žiada o vymenovanie za stáleho súdneho tlmočníka.

Za stáleho súdneho tlmočníka môže byť vymenovaný aj štátny príslušník členského štátu EÚ alebo cudzí štátny príslušník, ak pozná súdnictvo, štátnu správu a právnu terminológiu, má vysokoškolské vzdelanie a okrem znalosti jazyka svojej domovskej krajiny plynule ovláda chorvátčinu alebo jazyk etnickej alebo národnostnej komunity alebo menšiny.

Stáli súdni tlmočníci

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Združenie súdnych tlmočníkov a prekladateľov)

Združenie bolo založené v roku 2000 s cieľom podporovať, rozvíjať a chrániť podnikanie a povolanie súdnych tlmočníkov a prekladateľov a aktívne prispievať k fungovaniu právneho štátu a ochrane ľudských práv.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tel.: +385 955654350

E-mail: info@ustip.hr

Združenia stálych súdnych tlmočníkov (Udruge stalnih sudskih tumača)

V Chorvátsku existuje šesť združení stálych súdnych tlmočníkov, ktorých vzdelávacie programy pre kandidátov, ktorí sa chcú stať stálymi súdnymi tlmočníkmi, schválilo ministerstvo spravodlivosti.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (Chorvátske profesijné združenie súdnych tlmočníkov, HSUST)

Združenie bolo založené v roku 2007 a je jedným zo šiestich profesijných združení v Chorvátsku, ktoré majú akreditáciu na odbornú prípravu budúcich stálych súdnych tlmočníkov. Okrem odbornej prípravy budúcich súdnych tlmočníkov pomáha v nadväzovaní kontaktov medzi súdnymi tlmočníkmi v Chorvátsku aj v celej Európe.

Školiteľmi sú vymenovaní súdni tlmočníci, ktorí sú zároveň právnikmi a profesormi v konkrétnom jazyku kandidáta.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Záhreb

Tel.: +385 995021926

E-mail: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (Združenie stálych súdnych tlmočníkov, USST)

Združenie bolo založené 19. februára 2010 a sídli v Záhrebe. Ide o neziskové profesijné združenie, ktoré prijíma za bežných členov len stálych súdnych tlmočníkov, čím sa odlišuje od rovnocenných a podobných združení.

Medzi jeho hlavné činnosti patrí vytváranie sietí profesionálnych kontaktov a profesijný rozvoj členov; organizovanie konferencií, prednášok, seminárov, kongresov, zasadnutí a ďalších stretnutí odborníkov týkajúcich sa otázok v tejto oblasti; spolupráca s ďalšími rovnocennými a podobnými združeniami a organizáciami v zahraničí, ako aj so všetkými organizáciami, ktoré podporujú prácu združenia.

Dňa 8. júna 2012 bolo združenie USST prijaté za člena združenia EULITA (Európske združenie súdnych tlmočníkov a prekladateľov), medzinárodného a neziskového združenia súdnych tlmočníkov, a 1. augusta 2013 sa jednomyseľným rozhodnutím stalo riadnym členom.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Záhreb

Tel./fax: +385 13864043

E-mail: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (Spoločnosť súdnych tlmočníkov a prekladateľov)

Spoločnosť súdnych tlmočníkov a prekladateľov je profesijná organizácia založená v roku 1989, ktorá má postavenie právnickej osoby a je zapísaná v registri združení Chorvátskej republiky.

Svojou činnosťou sa zameriava na podporu a zlepšovanie prekladateľského povolania, organizovanie konferencií, prednášok, seminárov, kongresov, zasadnutí a ďalších stretnutí týkajúcich sa otázok v tejto oblasti; vytváranie sietí a profesijný rozvoj členov; aktívnu účasť na príprave právnych aktov týkajúcich sa profilu prekladateľov a súdnych tlmočníkov.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Záhreb

Tel.: +385 98454007
Tel./fax: +385 16153385

E-mail: irena.gizdavcic@gmail.com, info@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS (Združenie súdnych tlmočníkov TEMPUS)

Táto organizácia má postavenie právnickej osoby a je zapísaná v registri združení Chorvátskej republiky.

Združenie TEMPUS sa venuje zlepšovaniu prekladateľského povolania, organizovaniu konferencií, prednášok, seminárov, kongresov, ako aj odbornej príprave a vytváraniu sietí prekladateľov a stálych súdnych tlmočníkov.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Záhreb

Tel.: +385 98421848, +385 915161664

E-mail: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (Združenie súdnych tlmočníkov a prekladateľov, STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

Tel.: +385 98473470, +385 21783422

E-mail: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Tel.: +385 989438974, +385 989426580

E-mail: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (Profesijné združenie stálych súdnych tlmočníkov)

Čučerska cesta 11
10 000 Záhreb

Tel.: +385 12983147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Združenie súdnych tlmočníkov a prekladateľov)

Združenie bolo založené v roku 2000 s cieľom podporovať, rozvíjať a chrániť podnikanie a povolanie súdnych tlmočníkov a prekladateľov a aktívne prispievať k fungovaniu právneho štátu a ochrane ľudských práv.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tel.: +385 955654350

E-mail: info@ustip.hr

Posledná aktualizácia: 21/11/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.