Prekladatelia/Tlmočníci

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Od 1. júla 2019 sa na úradné preklady na Cypre vzťahujú pravidlá stanovené v zákone č. 45(I)/2019 o registrácii a regulácii služieb poskytovaných súdnymi prekladateľmi.

Podľa tohto zákona by sa mal každý súkromný alebo verejný orgán, ktorý potrebuje úradný preklad, obrátiť priamo na súdneho prekladateľa uvedeného v registri súdnych prekladateľov Rady súdnych prekladateľov.

Podľa zákona sa „úradný preklad“ vymedzuje ako platný a presný preklad písaného textu alebo dokumentu z cudzieho jazyka do gréčtiny alebo turečtiny a naopak alebo z gréčtiny do turečtiny a naopak, ktorý je riadne opečiatkovaný úradnou pečaťou Cyperskej republiky.

Súdni prekladatelia prekladajú dokumenty určené na úradné verejné použitie na Cypre alebo v zahraničí, ako sú osvedčenia o vzdelaní, sobášne listy, rodné listy, úmrtné listy, výpisy z registra trestov, cestovné pasy, preukazy totožnosti, výpisy z bankových účtov, výpisy z katastra, dokumenty spoločností, zdravotné záznamy a právne dokumenty.

Prekladá sa: z angličtiny, arabčiny, arménčiny, bosniančiny, bulharčiny, češtiny, čínštiny, dánčiny, estónčiny, francúzštiny, gruzínčiny, holandčiny, chorvátčiny, litovčiny, lotyštiny, macedónčiny, nemčiny, nórčiny, perzštiny, poľštiny, rumunčiny, ruštiny, slovenčiny, srbčiny, španielčiny, švédčiny, taliančiny, turečtiny a ukrajinčiny do gréčtiny a naopak.

DOKUMENTY PREDKLADANÉ NA PREKLAD

  1. Všetky dokumenty predložené na preklad musia byť pravé a riadne legalizované buď prostredníctvom apostilu, alebo pečate ministerstva zahraničných vecí (diplomatické osvedčovanie). Dokumenty musia byť legalizované pred ich preložením. Pokiaľ ide o krajiny EÚ, v nariadení (EÚ) 2016/1191 sa stanovuje, že o pripojení apostilu rozhoduje strana predkladajúca dokument. Bulletin ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku obsahuje ďalšie informácie o osvedčovaní dokumentov a zoznam štátov, ktoré sú stranami Haagskeho dohovoru o apostiloch.
  2. Pokiaľ ide o dokumenty, ktoré si nevyžadujú apostil, ale musia byť legalizované prostredníctvom diplomatickej pečate, strana predkladajúca dokument na preklad by sa mala so žiadosťou o ďalšie informácie obrátiť na príslušné oddelenie svojho ministerstva zahraničných vecí.
  3. Informácie o prekladoch maturitných vysvedčení sa nachádzajú tu.

Ďalšie informácie získate od tlačovej a informačnej kancelárie telefonicky na čísle +357 22801105 alebo +357 22801133 alebo po zaslaní e-mailovej správy na adresu: translations@pio.moi.gov.cy

Informácie o poplatkoch za preklady sa nachádzajú tu.

Zákon z roku 2019 o registrácii a regulácii služieb poskytovaných súdnymi prekladateľmi na Cypre sa nachádza tu.

Informácie o Rade súdnych prekladateľov sa nachádzajú tu.

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.