Prekladatelia/Tlmočníci

Česko

Táto časť vám uľahčí hľadanie súdneho tlmočníka v Českej republike.

Autor obsahu
Česko

Aké informácie ponúka česká databáza znalcov a tlmočníkov?

V českej databáze znalcov a tlmočníkov je možné vyhľadávať osoby zapísané v zozname znalcov a tlmočníkov – t. j. osoby oprávnené vykonávať znaleckú alebo tlmočnícku činnosť. Zoznamy znalcov a tlmočníkov, ktoré vedú jednotlivé krajské súdy, sa členia na oddiel pre zápis znalcov a oddiel pre zápis tlmočníkov. Každý tlmočník zapísaný v zozname znalcov a tlmočníkov je v príslušnom jazyku, na ktorý je zapísaný, oprávnený na ústne tlmočeniepísomný preklad.

Českú databázu znalcov a tlmočníkov vlastní a spravuje Ministerstvo spravodlivosti ČR (Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky). Za správnosť uvedených údajov však zodpovedá príslušný krajský súd.

Je prístup do českej databázy znalcov a tlmočníkov bezplatný?

Prístup do databázy je bezplatný.

Ako vyhľadať súdneho tlmočníka v českej databáze znalcov a tlmočníkov

Použitím ponúkanej jednoduchej vyhľadávacej aplikácie môžete online vyhľadávať kontaktné (príp. iné) údaje týkajúce sa znalcov a tlmočníkov. Tlmočníkov je možné vyhľadať prostredníctvom jazykov, v rámci ktorých sú oprávnení na výkon tlmočníckej činnosti, a obvodu krajského súdu, v ktorom majú trvalé bydlisko, príp. podľa mena a priezviska.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.