Prekladatelia/Tlmočníci

Francúzsko

V tomto prehľade sú uvedené informácie o vyhľadaní tlmočníka, ktorý môže byť potrebný v rámci súdneho konania, alebo prekladateľa, v prípade potreby prostredníctvom oficiálneho webového sídla.

Autor obsahu
Francúzsko

Ako si nájsť prekladateľa vo Francúzsku

Oddelenie dokumentácie a štúdií kasačného súdu uverejňuje na svojom webovom sídle:

  • zoznam znalcov schválených na kasačnom súde vo formáte PDF. Nachádzajú sa tam aj odkazy na webové sídla niektorých odvolacích súdov. Zoznam znalcov schválených kasačným súdom sa každý rok zostavuje na kasačnom súde,
  • zoznamy súdnych znalcov, ktoré vypracúva každý odvolací súd a ktoré zahŕňajú najmä znalcov zapísaných v položkách preklady a tlmočenie. Odvolacie súdy zostavujú a aktualizujú zoznamy súdnych znalcov a v rôznych intervaloch ich postupujú na kasačný súd.

Kasačný súd nemá v pravom slova zmysle databázu všetkých tlmočníkov a prekladateľov.

Spolu 36 odvolacích súdov poskytuje zoznamy s menami, kontaktnými údajmi, rokom narodenia a špecializáciou znalcov.

Je vyhľadanie prekladateľa alebo tlmočníka spoplatnené?

Nie, prístup na webové sídla nie je obmedzený.

Súvislosti a historický prehľad registrov prekladateľov vo Francúzsku

Historický prehľad

Prvé zoznamy znalcov sa do francúzskeho súdneho systému oficiálne zaviedli v trestnoprávnej oblasti zákonom z 30. novembra 1892.

Súčasne existovali neoficiálne zoznamy odborníkov, ktorí boli najčastejšie určení v občianskoprávnej oblasti.

Zákonom č. 71-498 z 29. júna 1971 sa pre všeobecné súdy (občianske a trestné súdy) zaviedol jednotný zoznam pre občianskoprávne a pre trestné konanie na každom odvolacom súde, v ktorom sú zapísaní znalci zaradení podľa špecializácie. Tento zoznam sa každý rok dopĺňal a upravoval. Zápis sa každý rok obnovoval, ale v praxi sa automaticky predlžoval pre znalca, voči ktorému nebola vznesená vážna kritika. Takisto sa zaviedol celoštátny zoznam znalcov vypracovaný na kasačnom súde, ktorý fungoval za podobných podmienok.

Podmienky zápisu do zoznamu

Zápis do zoznamov súdnych znalcov prešiel zásadnou reformou na základe zákona č. 2004-130 z 11. februára 2004 a dekrétu č. 2004-1463 z 23. decembra 2004. Keďže ide o zoznamy odvolacích súdov, žiadosti o zápis sa zasielajú do 1. marca každého roka prokurátorovi republiky na prvostupňovom súde v mieste sídla odvolacieho súdu. Prokurátor republiky preverí žiadosti o zápis a zašle ich generálnemu prokurátorovi, ktorý ich predloží prvému predsedovi odvolacieho súdu.

Zoznamy znalcov každý rok v prvej polovici novembra vydáva valné zhromaždenie sudcov odvolacieho súdu so zreteľom na potreby súdov v jeho pôsobnosti.

Pôvodný zápis do zoznamov odvolacích súdov je v rámci samostatnej položky platný na skúšobnú lehotu troch rokov a po jej uplynutí sa prehodnotí, či uchádzač nadobudol skúsenosti a právnické vedomosti potrebné na správny výkon jeho úloh, s cieľom jeho prípadného opätovného zápisu na základe predloženia novej žiadosti. Znalec je potom po opätovnom preskúmaní jeho spisu a na základe stanoviska komisie, ktorá sa skladá zo znalcov a sudcov, znova zapísaný do zoznamu na obdobie piatich rokov.

V dekréte č. 2012-1451 z 24. decembra 2012 sa spresňujú kritériá zápisu, ktoré už boli uvedené v dekréte č. 2004-1463 z 23. decembra 2004. Žiadosti sa posudzujú so zreteľom na kvalifikáciu a odbornú prax uchádzačov vrátane skúseností získaných v inom členskom štáte Európskej únie než vo Francúzsku a záujem uchádzačov o spoluprácu s verejnou službou súdnictva.

Do celoštátneho zoznamu možno zapísať len znalcov, ktorí sú buď zapísaní v zozname odvolacieho súdu nepretržite päť rokov, alebo sa preukážu spôsobilosťou uznanou v inom členskom štáte Európskej únie ako vo Francúzsku, ktorú nadobudli najmä na základe výkonu činností zameraných na poskytovanie odborných informácií súdom v rámci ich súdnej činnosti v danom členskom štáte počas aspoň piatich rokov.

Zápis do celoštátneho zoznamu sa vykoná na obdobie siedmich rokov.

Postup zápisu alebo opätovného zápisu do tohto zoznamu prebieha tak, že generálny prokurátor na kasačnom súde prijíma žiadosti, ktoré musia byť adresované do 1. marca, preverí ich a požiada o stanovisko prvého predsedu súdu a generálneho prokurátora na odvolacom súde, na ktorom je záujemca zapísaný. V prvej polovici decembra súdna kancelária kasačného súdu potom vyhotoví celoštátny zoznam znalcov, pričom nezasadá generálna prokuratúra.

Názvoslovie položiek zoznamov znalcov

Na základe článku 1 dekrétu č. 2004-1463 z 23. decembra 2004 sa vyhláškou ministra spravodlivosti z 10. júna 2005 pre celé vnútroštátne územie ustanovilo harmonizované názvoslovie položiek zoznamov znalcov. Zoznam je rozdelený podľa odborov (hospodárskej činnosti, napr. poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, priemysel...), položiek (ktoré zodpovedajú vedným disciplínam, napr. lekárstvo, chirurgia) a špecializácií (v rámci vedných disciplín: alergiológia, chirurgia tráviaceho traktu...). Existuje odbor „H“ „tlmočenie – preklady“, ktorý zahŕňa položku tlmočenie („H1“) a položku preklady („H2“), rozdelené na špecializácie podľa jazykových skupín (románske jazyky, germánske jazyky, slovanské jazyky…). Špecializácie tak majú dostatočne obsiahle označenie, takže sa do nich môže zaradiť každý hovorený alebo písaný jazyk. Zahŕňa aj položku posunkových jazykov a hovoreného jazyka doplneného posunkami („H3“).

V rámci vypracovania nového harmonizovaného názvoslovia špecializácií znalcov boli prekladatelia a tlmočníci naďalej ponechaní v zoznamoch súdnych znalcov, pričom im však bola vyhradená samostatná položka. Hoci úlohou týchto odborníkov nie je vyhotoviť znalecké posudky v pravom zmysle slova, sú, tak ako súdni znalci, aj oni príležitostní spolupracovníci verejnej služby súdnictva a v prípade potreby môžu byť podľa článku 232 Občianskeho súdneho poriadku ustanovení za odborníkov, ktorí na požiadanie súdov vykonajú dokazovanie, napr. poskytnutím konzultácií.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa počas reformy v roku 2004 nepovažovalo za účelné stanoviť pre tlmočníkov a prekladateľov osobitný systém zápisu do samostatných zoznamov.

Posledná aktualizácia: 08/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.