Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Francúzsko

V tejto časti nájdete informácie o tom, akým spôsobom si môžete vyhľadať tlmočníka, ktorý môže vykonať tlmočnícky úkon na súdnom konaní, alebo prekladateľa na úradnej internetovej stránke.

Autor obsahu
Francúzsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako si nájsť prekladateľa vo Francúzsku

Oddelenie dokumentácie a štúdií kasačného súdu uverejňuje na svojej webovej lokalite:

  • zoznam znalcov schválených na kasačnom súde vo formáte PDF. Nachádzajú sa tam aj odkazy na webové lokality niektorých odvolacích súdov. Zoznam znalcov schválených kasačným súdom sa každý rok zostavuje na kasačnom súde.
  • zoznamy súdnych znalcov, ktoré vypracúva každý odvolací súd a ktoré zahŕňajú najmä znalcov zapísaných v položkách preklady a tlmočenie. Odvolacie súdy zostavujú a aktualizujú zoznamy súdnych znalcov a v rôznych intervaloch ich postupujú na kasačný súd.

Kasačný súd nemá v pravom slova zmysle databázu všetkých tlmočníkov a prekladateľov.

Spolu 35 odvolacích súdov poskytuje zoznamy s menami, kontaktnými údajmi, rokom narodenia a špecializáciou znalcov/tlmočníkov.

Je vyhľadanie prekladateľa alebo tlmočníka spoplatnené?

Nie, prístup na webové lokality nie je obmedzený.

Súvislosti a historický prehľad registrov prekladateľov vo Francúzsku

Historický prehľad

Prvé zoznamy znalcov sa do francúzskeho súdneho systému oficiálne zaviedli v trestnoprávnej oblasti zákonom z 30. novembra 1892.

Súčasne existovali neoficiálne zoznamy odborníkov, ktorí boli najčastejšie určení v občianskoprávnej oblasti.

Zákonom č. 71-498 z 29. júna 1971 a dekrétom č. 74-1184 z 31. decembra 1974 sa pre všeobecné súdy (občianske a trestné súdy) zaviedol jednotný zoznam pre občianskoprávne a pre trestné konanie na každom odvolacom súde, v ktorom sú zapísaní znalci zaradení podľa špecializácie. Tento zoznam sa každý rok dopĺňal a upravoval. Zápis sa každý rok obnovoval, ale v praxi sa automaticky predlžoval pre znalca, voči ktorému nebola vznesená vážna kritika. Takisto sa zaviedol celoštátny zoznam znalcov vypracovaný na kasačnom súde, ktorý fungoval za podobných podmienok.

Podmienky zápisu do zoznamu

Zápis do zoznamov súdnych znalcov prešiel zásadnou reformou na základe zákona č. 2004-130 z 11. februára 2004 a dekrétu č. 2004-1463 z 23. decembra 2004. Keďže ide o zoznamy odvolacích súdov, žiadosti o zápis sú adresované prokurátorovi republiky na prvostupňovom súde, ktorý ich preverí a zašle generálnemu prokurátorovi, a ten ich predloží predsedovi odvolacieho súdu.

Zoznamy znalcov každý rok vydáva valné zhromaždenie sudcov odvolacieho súdu .

Pôvodný zápis do zoznamov odvolacích súdov je platný na skúšobnú lehotu troch rokov a po jej uplynutí sa prehodnotí, či uchádzač nadobudol skúsenosti a právnické vedomosti potrebné na správny výkon jeho úloh, s cieľom jeho prípadného opätovného zápisu na základe predloženia novej žiadosti. Znalec je potom po opätovnom preskúmaní jeho spisu a na základe stanoviska komisie, ktorá sa skladá zo znalcov a sudcov, znova zapísaný do zoznamu na obdobie piatich rokov.

V dekréte č. 2012-1451 z 24. decembra 2012 sa spresňujú kritériá zápisu. Žiadosti sa posudzujú so zreteľom na kvalifikáciu a odbornú prax uchádzačov vrátane skúseností získaných v inom členskom štáte Európskej únie než vo Francúzsku, a záujmu uchádzačov o spoluprácu s verejnou službou súdnictva. Zároveň sa môže prihliadať aj na potreby súdu.

Do celoštátneho zoznamu možno zapísať len znalcov, ktorí sú aspoň päť rokov zapísaní v zozname odvolacieho súdu. Postup zápisu a opätovného zápisu do celoštátneho zoznamu prebieha tak, že generálny prokurátor na kasačnom súde prijíma žiadosti a požiada o stanovisko prvého predsedu súdu a generálneho prokurátora na odvolacom súde, na ktorom je záujemca zapísaný. Súdna kancelária kasačného súdu potom vyhotoví celoštátny zoznam znalcov, pričom nezasadá generálna prokuratúra.

Názvoslovie položiek zoznamov znalcov

Vyhláškou ministra spravodlivosti z 10. júna 2005 sa pre celé vnútroštátne územie ustanovilo harmonizované názvoslovie položiek zoznamov znalcov. Zoznam je rozdelený podľa odborov (hospodárskej činnosti, napr. poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, priemysel ...), položiek (ktoré zodpovedajú vedným disciplínam, napr.: lekárstvo, chirurgia) a špecializácií (v rámci vedných disciplín: alergiológia, chirurgia tráviaceho traktu ...). Existuje odbor „tlmočníctvo – prekladateľstvo“, ktorý zahŕňa položku prekladateľov rozdelenú na špecializácie podľa jazykových skupín (románske jazyky, germánske jazyky, slovanské jazyky…). Špecializácie tak majú dostatočne obsiahle označenie, takže sa do nich môže zaradiť každý hovorený alebo písaný jazyk.

V rámci vypracovania nového harmonizovaného názvoslovia špecializácií znalcov boli prekladatelia a tlmočníci naďalej ponechaní v zoznamoch súdnych znalcov podľa všeobecného práva, pričom im však bola vyhradená samostatná rubrika. Hoci úlohou týchto odborníkov nie je vyhotoviť znalecké posudky v pravom zmysle slova, sú, tak ako súdni znalci, aj oni príležitostní spolupracovníci verejnej služby súdov a v prípade potreby môžu byť podľa článku 232 nového Občianskeho súdneho poriadku ustanovení za odborníkov, ktorí na požiadanie súdov vykonajú dokazovanie a najmä poskytnú konzultácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa počas reformy v roku 2004 nepovažovalo za účelné stanoviť pre tlmočníkov a prekladateľov osobitný systém zápisu do samostatných zoznamov.

Posledná aktualizácia: 07/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.