Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Grécko

Grécko nemá webovú stránku so zoznamom súdnych prekladateľov alebo tlmočníkov. Pracuje sa na návrhu a digitalizácii databáz a ich elektronickom rozhraní.

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Grécku

V oblasti trestného práva je právny rámec pre tlmočenie a preklad na gréckych súdoch upravený článkami 233–238 gréckeho trestného poriadku. Súdni tlmočníci a prekladatelia sú určovaní príslušným súdom zo zoznamu, ktorý sa každoročne zostavuje súdnou radou pre konanie na prvom stupni (συμβούλιο πλημμελειοδικών) a potvrdzuje súdnou radou pre odvolacie konanie (συμβούλιο εφετών). Vo výnimočne naliehavých prípadoch sú určovaní tlmočníci mimo uvedeného zoznamu.

Pre občianskoprávne konanie platí článok 252 občianskeho zákonníka, v ktorom sa stanovuje, že ak svedok, znalec alebo účastník konania neovláda grécky jazyk, je povolaný tlmočník, ktorého menuje súd, obdobné ustanovenie obsahuje takisto článok 137 súdneho správneho poriadku.

Okrem toho existuje prekladateľská služba pri ministerstve zahraničných vecí, ktorá je v súlade s existujúcim právnym poriadkom zodpovedná za úradné preklady verejných aj súkromných dokumentov.

Preklady zahraničných verejných dokumentov sú zaisťované, ak je k takýmto dokumentom pridaná apostila podľa Haagskeho dohovoru z roku 1961 a ide o úradné dokumenty zo signatárskych štátov uvedeného dohovoru, ktorý bol v Grécku ratifikovaný zákonom 1497/1984 (Vládny vestník, zväzok A, č. 188). Vo všetkých ostatných prípadoch musia byť dokumenty formálne overené gréckym konzulárnym úradom v krajine pôvodu dokumentu alebo konzulárnym úradom príslušnej krajiny v Grécku.

Preklad sa neposkytuje bezplatne. Cenu stanovuje námestník ministra zahraničných vecí.

Ďalej, v súlade s advokátskym poriadkom (článok 36 zákona č. 4194/2013, Vládny vestník, zväzok A, č. 208) k práci advokáta náleží preklad dokumentov v cudzom jazyku a preklad gréckych dokumentov do akéhokoľvek cudzieho jazyka. Preklad je právne platný pre súdny alebo akýkoľvek iný orgán, ak je pripojený k overenej kópii originálneho dokumentu a advokát potvrdí, že má dostatočné znalosti tak jazyka originálneho dokumentu, ako aj jazyka do ktorého dokument preložil.

Je prístup do databáz gréckych prekladateľov bezplatný?

V Grécku neexistuje centrálna databáza súdnych prekladateľov alebo tlmočníkov.

Existuje však databáza členov Gréckej jednoty prekladateľov (členov Medzinárodnej federácie prekladateľov – FIT), ktorej členmi sú súkromní profesionálni prekladatelia (z ktorých niektorí sa zaoberajú aj tlmočením). Táto databáza umožňuje vyhľadávanie tlmočníka alebo prekladateľa podľa jazyka a oblasti.

Okrem toho možno nájsť údaje o profesionálnych prekladateľoch podľa regiónov Grécka v databáze Gréckej jednoty profesionálnych prekladateľov, absolventov Jónskej univerzity (členov FIT), ktorej členovia sa špecializujú na dva z troch jazykov: angličtinu, francúzštinu alebo nemčinu (pre informácie týkajúce sa jazykových špecializácií členov je potrebné sa obrátiť priamo na jednotu).

Ako nájsť súdneho prekladateľa v Grécku

Pozri vyššie.

Súvisiace odkazy

Posledná aktualizácia: 03/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.