Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: češtinadánčinafrancúzština.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Grécko

Grécko nemá webové sídlo so zoznamom súdnych prekladateľov alebo tlmočníkov. V súčasnosti sa pripravuje digitalizácia databáz a ich elektronické rozhrania.

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Grécku?

Tlmočenie aj preklad na gréckych súdoch v trestných konaniach sú upravené článkami 233 – 238 gréckeho Trestného poriadku. Tlmočníci a prekladatelia sú určovaní príslušným súdom z daného zoznamu, ktorý sa každoročne zostavuje súdnou radou priestupkového súdu a potvrdzuje radou odvolacieho súdu. Vo výnimočne naliehavých prípadoch sú určovaní tlmočníci mimo uvedeného zoznamu.

Pre občianske súdne konanie platí článok 252 Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom sa stanovuje, že ak svedok, znalec alebo účastník konania neovláda grécky jazyk, je povolaný tlmočník, ktorého menuje súd. Obdobné ustanovenie obsahuje takisto článok 137 súdneho správneho poriadku.

Okrem toho existuje prekladateľská služba na ministerstve zahraničných vecí, ktorá je v súlade s existujúcim právnym rámcom zodpovedná za úradné preklady verejných aj súkromných dokumentov.

Zahraničné verejné dokumenty z krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru z roku 1961 – ratifikovaného v Grécku zákonom č. 1497/1984 (Vládny vestník, séria I, č. 188) –, sa prekladajú len vtedy, keď je k nim pridaná apostila v súlade s daným dohovorom. Všetky ostatné zahraničné dokumenty musia byť overené gréckym konzulárnym úradom v krajine pôvodu dokumentu alebo konzulárnym úradom príslušnej krajiny v Grécku.

Preklad sa neposkytuje bezplatne. Cenu stanovuje námestník ministra zahraničných vecí.

Okrem toho v súlade s advokátskym poriadkom (článok 36 zákona č. 4194/2013, Vládny vestník, séria I, č. 208) k práci advokáta náleží preklad dokumentov vypracovaných v cudzom jazyku a preklad gréckych dokumentov do akéhokoľvek cudzieho jazyka. Preklad je právne platný pre súdny alebo akýkoľvek iný orgán, ak je k nemu pripojená overená kópia originálneho dokumentu a advokát potvrdí, že má dostatočné znalosti tak jazyka originálneho dokumentu, ako aj jazyka, do ktorého dokument preložil.

Je prístup do databáz gréckych prekladateľov bezplatný?

V Grécku neexistuje centrálna databáza gréckych súdnych prekladateľov/tlmočníkov.

Existuje však databáza členov Gréckej jednoty prekladateľov (členov Medzinárodnej federácie prekladateľov – FIT), ktorí sú profesionálni prekladatelia (niektorí z nich sa zaoberajú aj tlmočením). Táto databáza používateľom umožňuje vyhľadávanie tlmočníka/prekladateľa podľa jazyka a regiónu.

Okrem toho možno nájsť údaje o profesionálnych prekladateľoch podľa regiónov Grécka v databáze Gréckej jednoty profesionálnych prekladateľov, absolventov Jónskej univerzity (člen FIT), ktorej členovia sa špecializujú na dva z troch jazykov: angličtina, francúzština alebo nemčina (pre informácie týkajúce sa jazykových špecializácií členov jednoty je potrebné sa obrátiť priamo na jednotu).

Ako nájsť súdneho prekladateľa v Grécku

Pozri vyššie.

Súvisiace odkazy

Prekladateľská služba ministerstva zahraničných vecí

Grécka jednota prekladateľov

Grécka jednota profesionálnych prekladateľov, absolventov Jónskej univerzity

Ministerstvo spravodlivosti (kde sú zverejnené zoznamy právnikov-lingvistov podľa advokátskej komory v Grécku, ako aj kontaktné údaje gréckych prokuratúr a súdov)

Posledná aktualizácia: 16/12/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.