Prekladatelia/Tlmočníci

Maďarsko

Maďarsko nedisponuje centrálnou elektronickou databázou súdnych prekladateľov a tlmočníkov.

Autor obsahu
Maďarsko

Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača na Madžarskem?

Specializirano prevajanje in tolmačenje lahko v okviru zaposlitve ali drugega plačanega dela izvajajo samo usposobljeni specializirani prevajalci in tolmači.

Razen izjem, navedenih v nadaljevanju, lahko overjene prevode ter overitve prevodov in izvodov listin v tujem jeziku opravlja Nacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt – OFFI).

V skladu z Zakonom št. XLI iz leta 1991 o notarjih lahko notarji, ki so pooblaščeni za sestavljanje listin v tujem jeziku, pripravljajo overjene prevode listin v ta jezik v primerih, ki spadajo v njihovo pristojnost, in overjajo prevode takih listin. Notarji overijo prevod izvirne listine tako, da na koncu prevoda dodajo overitveno klavzulo.

Diplomatska predstavništva, vključno s konzularnimi oddelki, lahko v skladu z zakonom in mednarodnimi pogodbami opravljajo dejavnosti prevajanja, pripravljanja izvodov listin v tujem jeziku in overjanja.

Overjene prevode izpiskov iz poslovnega registra ter overjene prevode dokumentov in podatkov družb, ki bodo vneseni v poslovni register, v kateri koli uradni jezik EU (po izbiri družbe) lahko pripravljajo tudi usposobljeni specializirani prevajalci in specializirani revizorji.

OFFI zagotavlja tolmačenje na sodiščih, državnih tožilstvih ter organih odkrivanja in preiskovanja s sedežem v Budimpešti. Storitve tolmačenja mora zagotavljati tudi za sodišča, državna tožilstva ter organe odkrivanja in preiskovanja zunaj Budimpešte, če jih ti ne morejo zagotoviti sami z imenovanjem usposobljenega tolmača ali druge primerne osebe.

Povezava in kontaktni podatki

Nacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov (OFFI)

Naslov: 1062 Budapest, Bajza utca 52

Posledná aktualizácia: 06/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.