Prekladatelia/Tlmočníci

Maďarsko

Maďarsko nemá centrálnu elektronickú databázu súdnych prekladateľov a tlmočníkov.

Autor obsahu
Maďarsko

Ako nájdem maďarského súdneho prekladateľa či tlmočníka?

Odborné preklady alebo tlmočenie môžu ako zárobkovú činnosť vykonávať iba kvalifikovaní prekladatelia alebo tlmočníci.

Až na nižšie uvedené výnimky môže úradné preklady a overenie prekladov a kópií cudzojazyčných listín v Maďarsku vyhotoviť Národný úrad pre preklady a overovanie prekladov (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, ‘OFFI’).

Podľa zákona XLI z roku 1991 o notároch môžu notári, ktorí sú oprávnení vypracovávať listiny v cudzom jazyku, v rámci svojich kompetencií vyhotovovať úradné preklady dokumentov v danom jazyku alebo osvedčiť správnosť takéhoto prekladu. Zhodu prekladu s originálom notár osvedčuje umiestnením úradného potvrdenia na koniec prekladu.

Diplomatické misie vrátane konzulárnych oddelení môžu v súlade so zákonom a medzinárodnými dohodami vyhotovovať preklady, kopírovať a overovať cudzojazyčné listiny.

Kvalifikovaní odborní prekladatelia a odborní korektori môžu vyhotovovať aj úradné preklady výpisov z obchodného registra a preklady údajov, ktoré sa majú zapísať do obchodného registra, ako aj preklady iných listín obchodných spoločností, do ktoréhokoľvek úradného jazyka EÚ, ktorý si zvolí spoločnosť.

OFFI zabezpečuje tlmočenie na súdoch, prokuratúrach a v orgánoch presadzovania práva so sídlom v Budapešti. Takisto musí OFFI zaistiť tlmočenie na súdoch, prokuratúrach a v orgánoch presadzovania práva mimo Budapešti, ak daný orgán nedokáže tlmočenie zabezpečiť pomocou odborného tlmočníka alebo menovania inej vhodnej osoby.

Odkaz a kontaktné údaje

Národný úrad pre preklady a overovanie prekladov (OFFI)

Adresa: Bajza utca 52, Budapešť, 1062

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.