Prekladatelia/Tlmočníci

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

Taliansko nemá žiadnu vnútroštátnu databázu prekladateľov alebo tlmočníkov. Talianski súdni činitelia si môžu slobodne vybrať prekladateľa či tlmočníka, ktorý sa im zdá vhodný.

Posledná aktualizácia: 24/02/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.