Prekladatelia/Tlmočníci

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

V Lotyšsku neexistuje databáza prekladateľov/tlmočníkov.

Súd uznáva účastníkom občianskoprávnych konaní, ktorým bola v danej veci poskytnutá právna pomoc hradená štátom alebo ktorí boli oslobodení od úhrady súdnych výdavkov, právo na to, aby sa v prípade ak neovládajú jazyk konania, mohli oboznámiť so spisovým materiálom a zúčastniť sa na konaní s pomocou tlmočníka.

Súd uznáva účastníkom správnych konaní, ktorí neovládajú jazyk konania (s výnimkou v prípade zástupcov právnických osôb), právo na to, aby sa mohli oboznámiť so spisovým materiálom a zúčastniť sa na konaní s pomocou tlmočníka.

Súd sa môže tiež na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že právnickej osobe poskytne tlmočníka.

Osoby s právom na obhajobu, obete a ich zástupcovia, svedkovia, experti, znalci, audítori a ďalšie osoby, ktoré orgán činný v trestnom konaní vyzve, aby sa zúčastnili na konaní, ak neovládajú jazyk štátu, majú nárok na to, aby počas trestného konania používali jazyk, ktorý ovládajú, a bezplatne využili služby tlmočníka. Služby tlmočníka v takom prípade zabezpečuje orgán činný v trestnom konaní. V prípravných konaniach môžu vyšetrovací sudcovia alebo súdy zabezpečiť prítomnosť tlmočníka pri rozhodovaní o veciach, ku ktorých prejednaniu majú títo vyšetrujúci sudcovia alebo súdy právomoc.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.