Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Malta

Malta nedisponuje oficiálnou databázou súdnych prekladateľov a tlmočníkov.

Autor obsahu
Malta
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V trestnoprávnych veciach majú sudcovia a zamestnanci súdu k dispozícii zoznam úradných prekladateľov a tlmočníkov. Tento zoznam spravuje register Trestného súdu (Reġistru tal-Qorti Kriminali). V kontexte nadobudnutia účinnosti smernice o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní bol uvedený zoznam nedávno doplnený medzi súdne služby, ktoré nájdete na internetovej stránke http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Tlmočníka alebo prekladateľa, ktorého je nutné pribrať do trestného konania, ustanoví sudca. Existencia uvedeného zoznamu však nebráni sudcovi v tom, aby ustanovil ako tlmočníka alebo prekladateľa akúkoľvek inú osobu, ktorú považuje za vhodnú. Meno takejto osoby sa následne zaradí do zoznamu. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa písomne obráťte na Ir-Reġistratur tal-Qorti Kriminali, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta, Malta.

V občianskoprávnych prípadoch si účastníci konania môžu zvoliť prekladateľa a tlmočníka podľa svojho uváženia. Náklady na tieto služby znáša účastník, ktorý túto službu požaduje. Správa súdu do tohto procesu nijakým spôsobom nezasahuje. Občianske súdy však môžu použiť zoznam, ktorý majú k dispozícii trestné súdy a ktorý je na uvedenej internetovej adrese voľne dostupný verejnosti.

Súčasťou elektronického systému na správu súdnych vecí (LECAM) je aj maltský zoznam tlmočníkov a prekladateľov (LECAM). Tento systém slúži primárne zamestnancom súdov a osobám vykonávajúcim právnickú profesiu. Pokiaľ ide o občianskoprávne konania, verejnosť môže získať prístup do systému LECAM prostredníctvom počítačov na podateľni súdu.

Nové osoby do zoznamu znalcov pridávajú súdni úradníci, ktorí majú oprávnenie na správu databázy. Pri údajoch o jednotlivých znalcoch sa uvádzajú odkazy na konania, pre ktoré boli ustanovení.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.