Prekladatelia/Tlmočníci

Malta

Malta má v súčasnosti databázu súdnych prekladateľov a tlmočníkov.

Autor obsahu
Malta

V trestných veciach je zoznam tlmočníkov/prekladateľov k dispozícii členom súdnych orgánov a zamestnancom súdov. Tento zoznam vedie a udržiava Register trestných súdov. V rámci prípravy na nadobudnutie účinnosti smernice o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní sa tento zoznam nedávno doplnil k súdnym službám dostupným online:

https://justice.gov.mt/en/COJ/Pages/Interpreters_and_Translators.aspx

Keď sa v trestnom konaní vyžadujú služby tlmočníka alebo prekladateľa, určí ho sudca.  Existencia uvedeného zoznamu nebráni sudcovi v tom, aby naň vôbec neprihliadal a určil inú osobu, ktorú považuje za vhodnú na výkon tlmočníckych alebo prekladateľských povinností. Meno takto určenej osoby sa následne doplní do zoznamu. Ak máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa písomne na registrátora „The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

V občianskoprávnych veciach si môžu strany určiť prekladateľa alebo tlmočníka podľa vlastného výberu, pričom súvisiace náklady znáša strana, ktorá tieto služby požaduje. Správa súdov do tohto procesu nevstupuje. Občianske súdy však môžu využiť zoznam, ktorý je k dispozícii pre trestné súdy a je verejnosti prístupný online, ako už bolo uvedené.

Maltský zoznam prekladateľov a tlmočníkov sa nachádza aj v IT systéme správy právnych vecí súdov (LECAM), ktorý je vo všeobecnosti určený na to, aby ho používali len pracovníci súdov a príslušníci právnických povolaní. Pokiaľ však ide o občianskoprávne veci, široká verejnosť môže získať prístup k systému LECAM prostredníctvom počítačov prevádzkovaných v podateľniach súdov.

Zoznam znalcov dopĺňajú súdni úradníci oprávnení na udržiavanie tejto databázy. Záznamy jednotlivých znalcov sú prepojené so súdnymi vecami, v ktorých boli určení, aby poskytovali svoje odborné služby.

Posledná aktualizácia: 27/10/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.