Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Holandsko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o registrácii súdnych prekladateľov a tlmočníkov v Holandsku a o rozšírení takejto registrácie.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Zákon o súdnych prekladateľoch a tlmočníkoch

V Holandsku sa uplatňuje zákon o súdnych prekladateľoch a tlmočníkoch (Wet beëdigde tolken en vertalers – Wbtv). Upravujú sa ním pravidlá a predpisy týkajúce sa súdnych tlmočníkov, ktorí poskytujú ústny preklad reči v inom jazyku, a súdnych prekladateľov, ktorí poskytujú písomný preklad textu napísaného v inom jazyku.

Tlmočenie a preklad sú slobodné povolania, čo znamená, že vo všeobecnosti môže ktokoľvek začať pracovať ako nezávislý tlmočník alebo prekladateľ, a to bez ohľadu na odbornú prípravu alebo skúsenosti. Na tento účel sa nevyžaduje registrácia v registri súdnych tlmočníkov a prekladateľov [Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)]. Rbtv je databáza, ktorá obsahuje podrobnosti o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch v Holandsku; spravuje ju Úrad pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Na to, aby ste mohli pracovať ako súdny tlmočník alebo súdny prekladateľ, sa musíte zaregistrovať v databáze Rbtv.

Ako informácie sa nachádzajú v holandskom registri prekladateľov?

V súlade s článkom 2 zákona o súdnych prekladateľoch a tlmočníkoch obsahuje register súdnych tlmočníkov a prekladateľov tieto údaje o každom registrovanom tlmočníkovi alebo prekladateľovi:

  1. kontaktné údaje;
  2. či je osoba tlmočníkom alebo prekladateľom;
  3. zdrojový alebo cieľový jazyk, resp. jazyky, v ktorých tlmočník alebo prekladateľ pracuje; a
  4. iné osobitné zručnosti, ktoré tlmočník alebo prekladateľ považuje za vhodné zaznamenať v registri.

Kto je zodpovedný za register prekladateľov?

Konečnú zodpovednosť za register má minister spravodlivosti a bezpečnosti; kompetenciu rozhodovať o zápisoch do registra má však Úrad pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov.

Je prístup do holandského registra prekladateľov bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Ako nájsť súdneho prekladateľa v Holandsku

V databáze možno vyhľadávať podľa mena alebo kombinácie (kombinácií) jazykov.

Súvisiace odkazy

Úrad pre súdnych tlmočníkov a prekladateľov

Register súdnych tlmočníkov a prekladateľov

Posledná aktualizácia: 27/10/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.