Prekladatelia/Tlmočníci

Slovensko

Na tejto stránke sa uvádza stručný prehľad o zozname slovenských prekladateľov a tlmočníkov.

Autor obsahu
Slovensko

Aké informácie obsahuje zoznam slovenských prekladateľov a tlmočníkov?

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky obsahuje aj oddiel tlmočníkov a oddiel prekladateľov a poskytuje informácie o 1341 prekladateľoch a 1240 tlmočníkoch, ktorí v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov získali oprávnenie na vykonávanie tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti a sú alebo boli zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov obsahuje samostatný oddiel na zápis tlmočníkov a samostatný oddiel na zápis prekladateľov. Táto databáza je dostupná len v slovenskom jazyku.

Každý tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v príslušnom odbore podľa jazykov je oprávnený používať pri ústnom tlmočení alebo písomnom preklade identifikačné znaky vydané Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorými je preukaz tlmočníka/prekladateľa a úradná pečiatka tlmočníka/prekladateľa.

Je prístup do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov bezplatný?

Prístup do zoznamu a vyhľadávanie prekladateľov a tlmočníkov sú bezplatné.

Ako nájsť tlmočníka alebo prekladateľa na Slovensku?

Informácie o tlmočníkoch a prekladateľoch je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky v sekcií Registre po zvolení možnosti Prekladatelia alebo Tlmočníci.

Prostredníctvom uvedenej stránky môžete online vyhľadávať kontaktné (prípadne iné) údaje týkajúce sa prekladateľov a tlmočníkov. Jednotlivých prekladateľov a tlmočníkov možno vyhľadávať podľa evidenčného čísla, jazyka, mena a priezviska, obce, okresu, kraja alebo podľa kombinácie týchto kritérií. Pri voľbe konkrétnej osoby zo zoznamu výsledkov vyhľadávania sa zobrazia podrobné informácie ako napr. kontaktné údaje; rozsahoprávnenia na výkon tlmočníckej, resp. prekladateľskej činnosti spolu s dátumom vzniku, prípadne aj zániku oprávnenia; sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti, pri zákaze činnosti je v zozname uvedené aj obdobie, počas ktorého zákaz trvá; informácia o dočasnom pozastavení výkonu činnosti vrátane údajov o právnom základe, dátume začiatku a dátume ukončenia dočasného pozastavenia výkonu činnosti; informácia o prerušení výkonu činnosti vrátane údajov o dátume začiatku a dátume ukončenia prerušenia výkonu činnosti; evidenčné číslo a informácie o aktuálnom poistení zodpovednosti za školu.

Súvisiace odkazy

Zoznam tlmočníkov

Zoznam prekladateľov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej Republiky

Posledná aktualizácia: 25/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.