Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Prekladatelia/Tlmočníci

Španielsko

Táto časť vám pomôže nájsť tlmočníka alebo súdneho prekladateľa v Španielsku.

Autor obsahu
Španielsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako nájsť tlmočníka alebo súdneho prekladateľa v Španielsku

V Španielsku neexistujú komplexné právne predpisy týkajúce sa súdnych tlmočníkov a prekladateľov.

V článku 231 ods. 5 ústavného zákona o súdnej moci sa uvádza, že „v ústnych konaniach môže byť za tlmočníka určená každá osoba, ktorá ovláda používaný jazyk a ktorá v minulosti zložila prísahu alebo sľub, že bude prekladať presne.“

V článku 440 trestného poriadku sa stanovuje právo využiť pomoc tlmočníka a v článku 441 sa uvádza, že „tlmočník sa vyberie z osôb s príslušnou kvalifikáciou, ak sú také osoby na danom mieste k dispozícii. V opačnom prípade sa za tlmočníka určí učiteľ príslušného jazyka, a ak ani ten nie je k dispozícii, určí sa akákoľvek osoba, ktorá hovorí daným jazykom.“

V článku 762 ods. 8 trestného poriadku sa uvádza, že „ak obvinená osoba alebo svedok nerozumie alebo nehovorí španielsky, použije sa príslušný postup stanovený v článkoch 398, 440 a 441. Tlmočník nemusí mať úradný diplom.“

Vo všeobecnosti v rámci občianskoprávnych a trestnoprávnych vecí, na ktoré sa vzťahuje bezplatná právna pomoc, odmeny prekladateľov alebo tlmočníkov hradí ministerstvo spravodlivosti (alebo autonómna oblasť s právomocami v oblasti spravodlivosti), kým v občianskoprávnych konaniach, na ktoré sa nevzťahuje bezplatná právna pomoc, náklady na prekladateľa alebo tlmočníka hradí žalobca. Tlmočníci sa využívajú aj v niektorých súdnych konaniach v správnych veciach, napríklad pri žiadostiach o azyl.

Na získanie kvalifikácie súdneho prekladateľa alebo tlmočníka je potrebné zložiť skúšku organizovanú ministerstvom zahraničných vecí. Držitelia tejto kvalifikácie sú oprávnení vykonávať úradné preklady.

Je prístup k databáze prekladateľov v Španielsku bezplatný?

V Španielsku neexistuje žiadna databáza s informáciami o tlmočníkoch a prekladateľoch.

Ako nájsť súdneho prekladateľa v Španielsku

Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce uverejňuje zoznam osôb, ktoré zložili skúšky pre súdnych tlmočníkov.

Zoznam si možno prezrieť bezplatne a obsahuje abecedný zoznam jazykov a súdnych prekladateľov v každom jazyku.

Súvisiace prepojenia

ZOZNAM SÚDNYCH PREKLADATEĽOV

Posledná aktualizácia: 11/03/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.