Prekladatelia/Tlmočníci

Španielsko

Táto časť portálu vám pomôže vyhľadať súdneho tlmočníka alebo prekladateľa v Španielsku.

Autor obsahu
Španielsko

Ako vyhľadať súdneho tlmočníka alebo prekladateľa v Španielsku

I. Prekladatelia a tlmočníci na súdoch:

V Španielsku je činnosť súdnych tlmočníkov a prekladateľov v systéme súdnictva upravená takto:

V článku 231 ods. 5 organického zákona o súdnej moci (Ley Orgánica del Poder Judicial) sa uvádza, že „výkon tlmočníckej činnosti pri ústnych konaniach alebo v znakovom jazyku sa uskutočňuje v súlade s platnými ustanoveniami procesného práva“.

V článku 440 Trestného poriadku (Ley de Enjuiciamiento Criminal) sa stanovuje právo využiť pomoc tlmočníka a v článku 441 sa uvádza, že „tlmočník sa vyberie z osôb s príslušnou kvalifikáciou, ak sú také osoby na danom mieste k dispozícii. V opačnom prípade sa za tlmočníka určí učiteľ príslušného jazyka, a ak ani ten nie je k dispozícii, určí sa akákoľvek osoba, ktorá hovorí daným jazykom“.

V článku 762 ods. 8 trestného poriadku sa uvádza, že „ak obvinená osoba alebo svedok nerozumie alebo nehovorí španielsky, použije sa príslušný postup stanovený v článkoch 398, 440 a 441. Tlmočník nemusí mať úradný diplom“.

V článku 9 zákona 4/2015 z 27. apríla 2015, ktorým sa stanoví právne postavenie obete (Ley por la que se aprueba el Estatuto de la Víctima) sa uznáva právo na preklad a tlmočenie.

Vo všeobecnosti v rámci občianskoprávnych a trestnoprávnych vecí, na ktoré sa vzťahuje bezplatná právna pomoc, odmeny prekladateľov alebo tlmočníkov hradí ministerstvo spravodlivosti (alebo autonómna oblasť s právomocami v oblasti spravodlivosti), kým v občianskoprávnych konaniach, na ktoré sa nevzťahuje bezplatná právna pomoc, náklady na prekladateľa alebo tlmočníka hradí žalobca. Tlmočníci sa využívajú aj v niektorých súdnych konaniach v správnych veciach, napríklad pri žiadostiach o azyl.

II. Súdni prekladatelia a tlmočníci:

Na získanie kvalifikácie súdneho prekladateľa alebo tlmočníka je potrebné zložiť skúšku organizovanú ministerstvom zahraničných vecí. Držitelia tejto kvalifikácie sú oprávnení vykonávať úradné preklady.

Je prístup k databáze prekladateľov v Španielsku bezplatný?

V Španielsku neexistuje žiadna databáza s informáciami o tlmočníkoch a prekladateľoch.

Ako vyhľadať súdneho prekladateľa v Španielsku

Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce uverejňuje zoznam osôb, ktoré úspešne zložili skúšky pre súdnych tlmočníkov.

Zoznam si možno prezrieť bezplatne a obsahuje abecedný zoznam jazykov a súdnych prekladateľov v každom jazyku.

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.