Sodni prevajalci/tolmači

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Status stalnih sodnih tolmačev (Stalni sudski tumači) na splošno urejata zakon o sodiščih (Zakon o sudovima) (Narodne novine (NN; Uradni list Republike Hrvaške) št. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 in 67/18) in pravilnik o stalnih sodnih tolmačih (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (NN št. 88/08 in 119/08), njihove pravice in obveznosti v posameznih postopkih pa so urejene s posebnima procesnima zakonoma (zakonom o pravdnem postopku (Zakon o parničnom postupku) in zakonom o kazenskem postopku (Zakon o kaznenom postupku)).

Da bi bil kandidat/-ka upravičen/-a do statusa stalnega sodnega tolmača, mora izpolnjevati splošne pogoje za sprejem v javno upravo in poleg tega naslednje posebne pogoje:

  • poleg znanja hrvaškega jezika mora imeti polno znanje tujega jezika in, če je poleg hrvaščine uradni jezik v pristojnosti sodišča še jezik etnične ali narodne skupnosti ali manjšine, tudi polno znanje tega jezika;
  • poznati mora organizacijo sodstva in državne uprave ter pravno terminologijo;
  • imeti mora univerzitetno izobrazbo.

Oseba ne sme biti imenovana za stalnega sodnega tolmača, če ji je onemogočen sprejem v javno upravo v skladu s členom 49(a) zakona o javnih uslužbencih (Zakon o državnim službenicima), prav tako pa ne sme biti imenovana oseba, ki je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, zaradi katerega ni vredna opravljanja nalog stalnega sodnega tolmača, dokler obstajajo pravne posledice obsodbe, ali ki ji je prepovedano opravljanje poklica v času, ko prosi za imenovanje za stalnega sodnega tolmača.

Za stalnega sodnega tolmača se lahko imenuje tudi državljan/-ka države članice EU ali tuj državljan, če pozna sodstvo, državno upravo in pravno terminologijo ter je pridobil/-a univerzitetno diplomo in če ima poleg znanja jezika svoje matične države polno znanje hrvaščine ali jezika etnične ali narodne skupnosti ali manjšine.

Stalni sodni tolmači

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Združenje sodnih tolmačev in prevajalcev)

Združenje je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom spodbujanja, razvoja ter zaščite poslovanja in poklica sodnih tolmačev in prevajalcev ter dejavnega prispevanja k delovanju pravne države in varstvu človekovih pravic.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42000 Varaždin

Tel.: +385 955654350

E-pošta: info@ustip.hr

Združenja stalnih sodnih tolmačev (Udruge stalnih sudskih tumača)

Na Hrvaškem je šest združenj stalnih sodnih tolmačev, katerih programe usposabljanja za kandidate, ki želijo postati stalni sodni tolmači, je odobrilo ministrstvo za pravosodje.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (Hrvaško poklicno združenje sodnih tolmačev, HSUST)

Združenje je bilo ustanovljeno leta 2007 in je eno od šestih poklicnih združenj na Hrvaškem, akreditiranih za usposabljanje bodočih stalnih sodnih tolmačev. Poleg usposabljanja bodočih sodnih tolmačev združenje pomaga sodnim tolmačem v Republiki Hrvaški in po vsej Evropi pri medsebojnem povezovanju.

Vodje usposabljanja so imenovani sodni tolmači, ki so tudi pravniki in profesorji v določenem jeziku kandidata.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10000 Zagreb

Tel.: +385 995021926

E-pošta: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (Združenje stalnih sodnih tolmačev, USST)

Združenje je bilo ustanovljeno 19. februarja 2010 in ima sedež v Zagrebu. Gre za neprofitno poklicno združenje, ki kot redne člane sprejema le stalne sodne tolmače, zaradi česar izstopa med enakovrednimi in podobnimi združenji.

Glavne dejavnosti združenja vključujejo poklicno mreženje in strokovno izpopolnjevanje članov, organizacijo konferenc, predavanj, seminarjev, kongresov, srečanj in drugih strokovnih srečanj o vprašanjih s tega področja ter sodelovanje z drugimi enakovrednimi in podobnimi združenji in organizacijami v tujini, pa tudi z vsemi organizacijami, ki podpirajo delo združenja.

Združenje je bilo 8. junija 2012 sprejeto med člane EULITA (Evropska zveza sodnih tolmačev in prevajalcev), tj. mednarodnega in neprofitnega združenja sodnih tolmačev, 1. avgusta 2013 pa je na podlagi soglasne odločitve postalo polnopravni član.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10090 Zagreb

Tel./faks: +385 13864043

E-pošta: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (Društvo sodnih tolmačev in prevajalcev)

Društvo sodnih tolmačev in prevajalcev je poklicna organizacija, ustanovljena leta 1989, ki ima status pravne osebe in je vpisana v register združenj Republike Hrvaške.

Društvo se osredotoča na promocijo in izboljšanje prevajalskega poklica, organizacijo konferenc, predavanj, seminarjev, kongresov, sestankov in drugih srečanj o vprašanjih s tega področja, mreženje in strokovno izpopolnjevanje članov ter dejavno sodelovanje pri pripravi pravnih aktov, povezanih s profilom prevajalcev/sodnih tolmačev.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10000 Zagreb

Tel.: +385 98454007
Tel./faks: +385 16153385

E-pošta: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS (Združenje sodnih tolmačev TEMPUS)

Ta organizacija ima status pravne osebe in je vpisana v register združenj Republike Hrvaške.

Prizadeva si za izboljšanje prevajalskega poklica, organizacijo konferenc, predavanj, seminarjev in kongresov, pa tudi za strokovno usposabljanje in mreženje prevajalcev in stalnih sodnih tolmačev.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10000 Zagreb

Tel.: +385 98421848, +385 915161664

E-pošta: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (Združenje sodnih tolmačev in prevajalcev, STIP)

Rendićeva 7a
21000 Split

Tel.: +385 98473470, +385 21783422

E-pošta: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51000 Rijeka

Tel.: +385 989438974, +385 989426580

E-pošta: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (Poklicno združenje stalnih sodnih tolmačev)

Čučerska cesta11
10000 Zagreb

Tel.: +385 12983147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (Združenje sodnih tolmačev in prevajalcev)

Združenje je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom spodbujanja, razvoja ter zaščite poslovanja in poklica sodnih tolmačev in prevajalcev ter dejavnega prispevanja k delovanju pravne države in varstvu človekovih pravic.

Vrazova 15
42000 Varaždin

Tel.: +385 955654350

E-pošta: info@ustip.hr

Zadnja posodobitev: 18/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.