Sodni prevajalci/tolmači

Francija

Tukaj boste našli informacije o tem, kako najti tolmača za pomoč v sodnem postopku ali prevajalca, po potrebi prek uradne spletne strani.

Vsebino zagotavlja
Francija

Kako najti prevajalca v Franciji

Služba za dokumentacijo in študije Kasacijskega sodišča (Cour de cassation) na svoji spletni strani ponuja:

  • seznam izvedencev, ki jih je potrdilo Kasacijsko sodišče, v formatu PDF. Na tej strani so tudi povezave do spletnih strani nekaterih pritožbenih sodišč. Urad sodišča vsako leto pripravi seznam izvedencev, ki jih je potrdilo Kasacijsko sodišče;
  • sezname izvedencev, ki jih sestavi vsako pritožbeno sodišče in na katerih so predvsem izvedenci, vpisani v rubrikah prevajanje in tolmačenje. Pritožbena sodišča sezname sodnih izvedencev, ki jih sestavijo, redno posodabljajo in različno pogosto pošiljajo Kasacijskemu sodišču.

Kasacijsko sodišče nima zbirke podatkov v pravem pomenu besede, v kateri bi bili združeni vsi prevajalci in tolmači.

Seznami z imeni, kontaktnimi podatki, letom rojstva in specializacijo izvedencev so na voljo za 36 pritožbenih sodišč.

Ali je treba za iskanje prevajalca ali tolmača plačati?

Ne, dostop do spletnih mest je neomejen.

Ozadje in zgodovina seznamov prevajalcev v Franciji

Zgodovina

Prvi uradni seznami izvedencev so bili uvedeni v francoski sodni sistem na kazenskem področju, in sicer z zakonom z dne 30. novembra 1892.

Hkrati so obstajali neuradni seznami specialistov, ki so bili najpogosteje imenovani v civilnih zadevah.

Z zakonom (loi) št. 71-498 z dne 29. junija 1971 je bil za sodišča uveden enoten seznam za civilne in kazenske zadeve za vsa pritožbena sodišča, na katerem so bili izvedenci vpisani po specializacijah. Seznam se je dopolnjeval in spreminjal vsako leto. Vpis se je lahko podaljšal vsako leto, vendar se je v praksi to zgodilo samodejno pri izvedencih, ki niso bili deležni hude kritike. Uveden je bil tudi nacionalni seznam izvedencev, ki ga sestavlja urad Kasacijskega sodišča in deluje pod primerljivimi pogoji.

Pogoji za vpis

Vpis na sezname sodnih izvedencev je bil temeljito prenovljen z zakonom št. 2004-130 z dne 11. februarja 2004 in dekretom št. 2004-1463 z dne 23. decembra 2004. Kar zadeva sezname pritožbenih sodišč, se prošnje vsako leto pred 1. marcem pošljejo državnemu tožilcu pri okrožnem sodišču. Državni tožilec jih preuči in nato pošlje generalnemu tožilcu, ki jih nato predloži prvemu predsedniku pritožbenega sodišča.

Sezname vsako leto v prvi polovici novembra pripravi generalna skupščina sodnikov pritožbenega sodišča, ki upošteva potrebe sodišča na njegovih področjih pristojnosti.

Prvi vpis na sezname pritožbenih sodišč spremlja triletno poskusno obdobje, po katerem se izkušnje zainteresirane osebe in pridobitev pravnega znanja, potrebnega za dobro opravljanje nalog, ocenijo za morebitni ponovni vpis na podlagi nove prošnje. Izvedenec je nato po ponovni preučitvi spisa in mnenju komisije, ki jo sestavljajo izvedenci in sodniki, vpisan za petletno obdobje.

Z Dekretom št. 2012-1451 z dne 24. decembra 2012 so bila določena merila, ki so bila navedena že v Dekretu št. 2004-1463 z dne23. decembra 2004. Prošnje se proučijo ob upoštevanju poklicnih kvalifikacij in izkušenj kandidatov, vključno z njihovim strokovnim znanjem, pridobljenim v drugi v državi članici Evropske unije, in interesom, ki ga pokažejo glede sodelovanja s službami pravosodja.

Na nacionalni seznam se lahko vpišejo samo izvedenci, ki so bili vpisani na seznam pritožbenega sodišča pet zaporednih let ali ki lahko dokažejo, da so njihove kvalifikacije priznane v državi članici Evropske unije, ki ni Francija, in ki so jih pridobili zlasti tako, da v zadevni državi vsaj pet let opravljajo dejavnosti, ki sodiščem zagotavljajo tehnične informacije v okviru njihove sodne dejavnosti.

Vpis na nacionalni seznam velja sedem let.

Kar zadeva postopek vpisa in ponovnega vpisa na ta seznam, državni tožilec pri Kasacijskem sodišču prejme te prošnje, ki jih je treba poslati pred 1. marcem, jih preuči in zaprosi za mnenje prvega predsednika in državnega tožilca pri pritožbenem sodišču, kjer je zadevna oseba vpisana. Urad Kasacijskega sodišča nato v prvi polovici decembra pripravi nacionalni seznam brez posredovanja državnega tožilstva.

Nomenklatura rubrik na seznamih izvedencev

V skladu s členom 1 Dekreta št. 2004-1463 z dne 23. decembra 2004 je bila z odredbo ministra za pravosodje z dne 10. junija 2005 za celotno Francijo uvedena usklajena nomenklatura rubrik na seznamih sodnih izvedencev. Seznam je razdeljen na panoge (gospodarske, npr.: kmetijstvo, zdravstvo, industrija...), rubrike (ki ustrezajo strokam, npr.: medicina, kirurgija) in specializacije (s čimer so stroke podrobneje opredeljene: alergologija, trebušna kirurgija...). Panoga „H“ tolmačenje in prevajanje je sestavljena iz rubrike tolmačenje („H1“) in rubrike prevajanje („H2“), ki sta razdeljeni na specializacije po skupinah jezikov (romanski jeziki, germanski jeziki, slovanski jeziki itd.). Specializacije imajo tako dovolj širok naslov, da vključujejo vse govorjene ali pisne jezike. Obstaja tudi rubrika („H3“) za znakovni jezik in kodni jezik.

Pri pripravi nove usklajene nomenklature specializacij izvedencev so tako prevajalci in tolmači ostali na splošnih seznamih sodnih izvedencev, vendar jim je namenjena posebna rubrika. Čeprav glavna naloga prevajalcev in tolmačev ni priprava strokovnih mnenj v pravem pomenu besede, so enako kot sodni izvedenci občasni sodelavci javne pravosodne službe in so lahko, če je potrebno, imenovani kot specialisti na podlagi člena 232 novega zakonika o civilnem postopku, da na zahtevo sodišč opravljajo prave preiskave in zlasti posvetovanja.

Zaradi vseh teh razlogov se ob reformi leta 2004 za tolmače in prevajalce ni zdelo potrebno določiti posebnega sistema za vpis na ločene sezname.

Zadnja posodobitev: 08/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.