Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sodni prevajalci/tolmači

Francija

Tu boste našli informacije v zvezi z iskanjem tolmača, ki lahko pomaga v sodnem postopku, ali prevajalca, po potrebi prek uradnega spletnega mesta.

Vsebino zagotavlja
Francija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Kako najti prevajalca v Franciji

Služba za dokumentacijo in študije Kasacijskega sodišča (Cour de cassation) na svoji spletni strani ponuja:

  • sezname izvedencev, ki jih je potrdilo Kasacijsko sodišče, v formatu PDF. Na tej strani so tudi povezave do spletnih mest nekaterih pritožbenih sodišč. Urad sodišča vsako leto pripravi seznam izvedencev, ki jih je potrdilo Kasacijsko sodišče;
  • sezname sodnih izvedencev, ki jih sestavi vsako pritožbeno sodišče in na katerih so predvsem izvedenci, vpisani v rubrikah prevajanje in tolmačenje. Pritožbena sodišča sezname sodnih izvedencev, ki jih sestavijo, redno posodabljajo in različno pogosto pošiljajo Kasacijskemu sodišču.

Kasacijsko sodišče nima zbirke podatkov v pravem pomenu besede, v kateri bi bili združeni vsi tolmači in prevajalci.

Seznami z imeni, kontaktnimi podatki, letom rojstva in specializacijo izvedencev so na voljo za 35 pritožbenih sodišč.

Ali je treba za iskanje prevajalca ali tolmača plačati?

Ne, dostop do spletnih mest je neomejen.

Ozadje ali zgodovina seznamov prevajalcev v Franciji

Ozadje

Prvi seznami izvedencev so bili prvič uradno uvedeni v francoski sodni sistem na kazenskem področju, in sicer z zakonom z dne 30. novembra 1892.

Hkrati so obstajali neuradni seznami specialistov, ki so bili najpogosteje imenovani v civilnih zadevah.

Z zakonom št. 71-498 z dne 29. junija 1971 in dekretom št. 74-1184 z dne 31. decembra 1974 je bil za sodišča uveden enoten seznam za civilne in kazenske zadeve za vsa pritožbena sodišča, na katerem so bili izvedenci vpisani po specializacijah. Seznam se je dopolnjeval in spreminjal vsako leto. Vpis se je lahko podaljšal vsako leto, vendar se je v praksi to zgodilo pri izvedencih, ki niso bili deležni hude kritike. Uveden je bil tudi nacionalni seznam izvedencev, ki ga sestavlja urad Kasacijskega sodišča in deluje pod primerljivimi pogoji.

Zahteve v zvezi z vpisom

Vpis na sezname sodnih izvedencev je bil temeljito prenovljen z zakonom št. 2004-130 z dne 11. februarja 2004 in dekretom št. 2004-1463 z dne 23. decembra 2004. Kar zadeva sezname pritožbenih sodišč, se prošnje pošljejo državnemu tožilcu pri okrožnem sodišču, ki jih preuči in nato pošlje generalnemu tožilcu, ki jih nato predloži prvemu predsedniku pritožbenega sodišča.

Sezname letno sestavlja generalna skupščina sodnikov pritožbenega sodišča.

Prvi vpis na sezname pritožbenih sodišč spremlja triletno poskusno obdobje, po katerem se izkušnje zainteresirane osebe in pridobitev pravnega znanja, potrebnega za dobro opravljanje nalog, ocenijo za morebitni ponovni vpis na podlagi nove prošnje. Izvedenec je nato po ponovni preučitvi spisa in mnenju komisije, ki jo sestavljajo izvedenci in sodniki, vpisan za petletno obdobje.

Z Dekretom št. 2012-1451 z dne 24. decembra 2012 so bila določena merila za vpis izvedencev. Prošnje se proučijo ob upoštevanju poklicnih kvalifikacij in izkušenj kandidatov, vključno z njihovim strokovnim znanjem, pridobljenim v drugi v državi članici Evropske unije, in interesom, ki ga pokažejo glede sodelovanja s službami pravosodja. Lahko se upoštevajo tudi potrebe sodstva.

Na nacionalni seznam se lahko vpišejo samo izvedenci, ki so na seznamu pritožbenega sodišča že pet let. Kar zadeva postopek vpisa in ponovnega vpisa na nacionalni seznam, generalni tožilec pri Kasacijskem sodišču prejme te prošnje ter mnenji prvega predsednika in generalnega tožilca pri pritožbenem sodišču, pri katerem je zainteresirana oseba vpisana. Urad Kasacijskega sodišča nato sestavi nacionalni seznam, ne da bi generalno tožilstvo odločalo.

Nomenklatura rubrik na seznamih izvedencev

Z odredbo ministra za pravosodje z dne 10. junija 2005 je bila za celotno nacionalno ozemlje uvedena usklajena nomenklatura rubrik na seznamih izvedencev. Seznam je razdeljen na panoge (gospodarske, npr.: kmetijstvo, zdravstvo, industrija...), rubrike (ki ustrezajo strokam, npr.: medicina, kirurgija) in specializacije (s čimer so stroke podrobneje opredeljene: alergologija, trebušna kirurgija...). Obstaja panoga „tolmačenje-prevajanje“, ki zajema rubriko prevajanje, razdeljeno na specializacije po jezikovnih kategorijah (romanski, germanski, slovanski jeziki itd.). Specializacije imajo tako dovolj širok naslov, da vključujejo vse govorjene ali pisne jezike.

Pri pripravi nove usklajene nomenklature specializacij izvedencev so tako prevajalci in tolmači ostali na splošnih seznamih sodnih izvedencev, vendar jim je namenjena posebna rubrika. Čeprav glavna naloga teh strokovnjakov ni priprava strokovnih mnenj v pravem pomenu besede, so enako kot sodni izvedenci občasni sodelavci javne pravosodne službe in so lahko, če je potrebno, imenovani kot specialisti na podlagi člena 232 novega zakonika o civilnem postopku, da na zahtevo sodišč opravljajo prave preiskave in zlasti posvetovanja.

Zaradi vseh teh razlogov se ob reformi leta 2004 za tolmače in prevajalce ni zdelo potrebno določiti posebnega sistema za vpis na ločene sezname.

Zadnja posodobitev: 07/05/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.