Auktoriserade översättare/rättstolkar

Österrike

På denna sida finns information om hur du hittar en auktoriserad översättare eller rättstolk i Österrike.

Innehåll inlagt av
Österrike

Hitta en auktoriserad översättare eller rättstolk i Österrike

Österrikes förbundsjustitieministerium upprätthåller en förteckning över rättstolkar (Gerichtsdolmetscherliste) som uppfyller vissa lagstadgade krav (t.ex. att ha tillfredsställande sakkunskap) och som har svurit en ed och certifierats av domstolarna.

Förteckningen finns på webbplatsen JustizOnline, det österrikiska domstolssystemets digitala informationstjänst (justizonline.gv.at). Det går att söka efter tolkar baserat på fastställda kriterier. Är tillgången till förteckningen över rättstolkar kostnadsfri?

Webbplatsen JustizOnline är allmänt tillgänglig och tillhandahålls gratis.

Hur hittar man en domstolsöversättare i Österrike?

På JustizOnline kan man hitta översättare och tolkar med hjälp av sökkriterierna

  • språk,
  • region,
  • domstolsdistrikt.

Med hjälp av en fulltextsökning kan man göra en mer riktad sökning, t.ex. baserat på specialområden som rättstolkarna själva har angett.

Är tillgången till översättardatabasen kostnadsfri?

Webbplatsen är allmänt tillgänglig och tillhandahålls gratis.

Länkar

Förteckning över tolkar och översättare

Sökformulär för tolkar (justizonline.gv.at)

Senaste uppdatering: 08/09/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.