Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Österrike

I det här avsnittet får du hjälp att hitta en auktoriserad översättare eller tolk i Österrike.

Innehåll inlagt av
Österrike
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Hur hittar man auktoriserade översättare eller tolkar i Österrike?

Österrikes federala justitieministerium har en förteckning över edsvurna och auktoriserade tolkar (Gerichtsdolmetscherliste). På denna förteckning finns endast personer som uppfyller vissa lagstadgade villkor (t.ex. tillräcklig sakkunskap).

En särskild webbplats har inrättats för ändamålet. Denna kan nås från justitieministeriets hemsida.

Webbplatsen omfattar sedan 2004

  • en databas över översättare och tolkar som medger sökning enligt fastställda urvalskriterier,
  • juridisk information om översättnings- och tolktjänster.

Är tillgången till Österrikes databas över översättare kostnadsfri?

Webbplatsen är tillgänglig för allmänheten och tillgången är kostnadsfri.

Hur söker man efter auktoriserade översättare i Österrike?

På den relevanta webbplatsen kan du söka efter översättare och tolkar enligt följande urvalskriterier:

  • Språk.
  • Domkrets.

För specifika sökningar finns en sökmotor som möjliggör fulltextsökning av databasen. Resultaten kan dessutom begränsas per kunskapsområde (språk) och per domkrets.

Länkar

Förteckning över auktoriserade översättare och tolkar

Senaste uppdatering: 14/08/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.