Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

Belgien

Här finns information om hur man kan hitta en tolk eller översättare som är auktoriserad att biträda vid en rättsprocess, i förekommande fall via en officiell webbplats.

Innehåll inlagt av
Belgien

Hur söker man efter auktoriserade översättare i Belgien?

För närvarande finns inga officiella centraliserade databaser över tolkar eller översättare i Belgien. Det finns dock förteckningar över edsvurna översättare som hålls uppdaterade av de olika domstolarnas kansli.

Länkar

Belgiska justitieministeriet

Senaste uppdatering: 27/04/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.