Auktoriserade översättare/rättstolkar

Bulgarien

I Bulgarien finns ingen databas över översättare och tolkar.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

För närvarande finns ingen elektronisk databas över domstolsöversättare.

Enligt § 6.4 i slutbestämmelserna i lagen om ändring av straffprocesslagen har artikel 403 i lagen om rättsväsendet ändrats så att den nu innehåller en ny punkt 2. Enligt denna punkt ges justitieministern möjlighet att i samförstånd med högsta rättsliga rådet utfärda en förordning om fastställande av förfaranden och tidsfrister för förslag om upptagande i och ändring av förteckningarna över auktoriserade översättare, de villkor som ska uppfyllas samt villkor och förfarande för att fastställa deras arvode. Förordning nr N-1 av den 16 maj 2014 om domstolsöversättare (SG nr 43 av den 23 maj 2014) utfärdades enligt detta lagstadgade bemyndigande. Varje regional- eller förvaltningsdomstol samt den specialiserade brottmålsdomstolen har en förteckning över auktoriserade domstolsöversättare. Förslag om upptagande i förteckningarna över domstolsöversättare kan läggas fram av ministerier, organ, institutioner, kommuner, yrkesorganisationer och andra organisationer och akademiska institutioner, samt av potentiella domstolsöversättare. Förslag om upptagande i förteckningarna lämnas till ordföranden för den regional- eller förvaltningsdomstol det gäller, eller till ordföranden för den specialiseradebrottmålsdomstolen.

Frågor som gäller rättsligt erkännande och översättning av handlingar omfattas av reglerna om rättsligt erkännande, bestyrkande och översättning av handlingar och andra texter, antagna genom ministerrådets dekret nr 184 från 1958.

Förordning nr 1 av den 16 januari 2008 om sakkunnigas registrering, kvalifikationer och avgifter har upphävts av Högsta förvaltningsdomstolen. En ny förordning har utarbetats och ett förslag offentliggjorts för offentligt samråd på justitieministeriets webbplats i enlighet med artikel 26.2 i lagen om rättsliga instrument. Förslaget har skickats till det högsta rättsliga rådet och inrikesministeriet för godkännande.

Senaste uppdatering: 08/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.