Auktoriserade översättare/rättstolkar

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Fast anställda rättstolkars (Stalni sudski tumači) status regleras generellt av lagen om domstolar (Zakon o sudovima) (Kroatiens officiella kungörelseorgan Narodne novine nr 28/13, 33/15, 82/15, 82/16 och 67/18) och bestämmelserna om fast anställda rättstolkar (Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) (Narodne novine nr 88/08 och 119/08). Deras rättigheter och skyldigheter i enskilda förfaranden regleras av särskilda processrättsliga lagar (civilprocesslagen Zakon o parničnom postupku och straffprocesslagen Zakon o kaznenom postupku.

För att vara behörig att tjänstgöra som fast anställd rättstolk måste sökanden uppfylla de allmänna villkoren för tillträde till offentlig tjänst och dessutom följande särskilda villkor:

  • Förutom kunskaper i kroatiska måste han eller hon ha fullständiga kunskaper i ett främmande språk. Om ett språk som talas av en etnisk eller nationell befolkningsgrupp eller minoritet är ett officiellt språk inom domstolens jurisdiktion, måste personen utöver kroatiska också ha fullständiga kunskaper i det språket.
  • Personen måste ha kunskaper om rättsväsendets organisation, den statliga förvaltningen och den juridiska terminologin.
  • Han eller hon måste ha avlagt universitetsexamen.

En person får inte utses till fast anställd rättstolk om han eller hon är förhindrad att tillträda offentlig tjänst enligt artikel 49 a i lagen om offentliganställda tjänstemän (Zakon o državnim službenicima). Personer som genom lagakraftvunnen dom har dömts för ett brott får inte söka så länge de rättsliga konsekvenserna av domen varar och personer som har förbjudits att utöva yrket vid den tidpunkt då personen söker anställning som fast anställd rättstolk.

En medborgare i en EU-medlemsstat eller en utländsk medborgare kan också få anställning som fast anställd rättstolk om han eller hon har kunskaper om rättsväsendet, statlig förvaltning och juridisk terminologi och har universitetsexamen. Utöver kunskaper i hemlandets språk ska personen också fullständigt behärska kroatiska eller ett språk som talas av en etnisk eller nationell gemenskap eller minoritet.

Fast anställda rättstolkar

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (sammanslutning för rättstolkar och översättare vid domstolar)

Sammanslutningen inrättades 2000 i syfte att främja, utveckla och skydda yrket som rättstolk eller översättare vid domstol och aktivt bidra till rättsstatens funktion och skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja
Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tfn: +385 95 5654 350

E-postadress: info@ustip.hr

Sammanslutningar för fast anställda rättstolkar (Udruge stalnih sudskih tumača)

I Kroatien finns det sex sammanslutningar av fast anställda rättstolkar som erbjuder utbildningsprogram godkända av justitieministeriet för personer som vill bli fast anställda rättstolkar.

Hrvatska Strukovna udruga sudskih tumača (den kroatiska yrkesorganisationen för rättstolkar, HSUST)

Organisationen inrättades 2007 och är en av sex yrkesorganisationer i Kroatien som ackrediterats för utbildning av framtida fast anställda rättstolkar. Förutom att utbilda framtida rättstolkar hjälper organisationen rättstolkar i Kroatien och i hela Europa att komma i kontakt med varandra.

Utbildarna är rättstolkar och är också är jurister och lärare i studenternas respektive språk.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

Tfn: +385 995021926

E-postadress: hrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (sammanslutning för fast anställda rättstolkar, USST)

Sammanslutningen bildades den 19 februari 2010 och har sitt säte i Zagreb. Sammanslutningen är en ideell yrkesorganisation som skiljer sig från andra likvärdiga och liknande organisationer genom att den endast godkänner fast anställda rättstolkar som ordinarie medlemmar.

Sammanslutningens huvudsakliga verksamhet omfattar nätverksarbete och fortbildning för medlemmarna, samarbete med andra likvärdiga och liknande föreningar och organisationer utomlands samt med alla organisationer som stöder dess arbete, samt konferenser, föreläsningar, seminarier, kongresser, möten och andra professionella sammankomster om frågor på området.

Den 8 juni 2012 godkändes USST som medlem i EULITA (European Legal Interpreters and Translators Association), en internationell ideell förening för rättstolkar, och blev fullvärdig medlem genom enhälligt beslut den 1 augusti 2013.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

Tfn/fax: +385 13864043

E-postadress: info@usst.hr
http://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja (förening för rättstolkar och översättare vid domstol)

Föreningen är en yrkesorganisation som inrättades 1989. Den har status som juridisk person och är registrerad i Kroatiens register över sammanslutningar.

Föreningen inriktar sin verksamhet på nätverksarbete och fortbildning för medlemmarna samt på att främja och förbättra översättningsyrket genom konferenser, föreläsningar, seminarier, kongresser, möten och andra sammankomster om frågor på området. Den deltar aktivt i utarbetandet av rättsakter som rör yrket som rättstolk eller översättare vid domstol.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

Tfn: + 385 98 454 007
Tfn/fax: +385 1 615 33 85

E-postadress: irena.gizdavcic@gmail.cominfo@dstip.hr
https://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS (Tempus-föreningen för rättstolkar)

Denna organisation har status som juridisk person och är registrerad i Kroatiens register över sammanslutningar.

Tempus arbetar för att förbättra översättaryrket genom att anordna konferenser, föreläsningar, seminarier, kongresser samt fortbildning och nätverksarbete för översättare och fast anställda rättstolkar.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

Tfn: +385 98421848, +385 915161664

E-postadress: tumaci.tempus@gmail.com
https://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (sammanslutning för rättstolkar och översättare vid domstolar, STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

Tfn: +385 98473470, +385 21783422

E-postadress: info@tumac-prevoditelj.com
http://www.tumac-prevoditelj.com/

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51 000 Rijeka

Tfn: +385 989438974, +385 989426580

E-postadress: info-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača (yrkesorganisation för fast anställda rättstolkar)

Čučerska cesta 11
10 000 Zagreb

Tfn: +385 1 2983 147

Udruga sudskih tumača i prevoditelja (sammanslutning för rättstolkar och översättare vid domstolar)

Föreningen inrättades 2000 i syfte att främja, utveckla och skydda yrket som rättstolk eller översättare vid domstol och aktivt bidra till rättsstatens funktion och skyddet av de mänskliga rättigheterna.

Vrazova 15
42 000 Varaždin

Tfn: +385 95 5654 350

E-postadress: info@ustip.hr

Senaste uppdatering: 18/04/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.