Auktoriserade översättare/rättstolkar

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelserna i lag nr 45(I)/2019 om registrering och reglering av tjänster som auktoriserad översättare för auktoriserade översättningar i Cypern.

Enligt denna lag ska privata eller offentliga organ som behöver en auktoriserad översättning vända sig direkt till en auktoriserad översättare som finns med i registret över auktoriserade översättare som upprätthålls av Rådet för auktoriserade översättare.

I lagen definieras en «auktoriserad översättning» som en giltig och korrekt översättning av en skriven text eller ett dokument från ett utländskt språk till grekiska eller turkiska och omvänt, eller från grekiska till turkiska och omvänt, som är försedd med stämpel och Republiken Cyperns statssigill.

Auktoriserade översättare översätter handlingar för officiellt bruk i Cypern och utomlands, t.ex. utbildningsbevis, äktenskapsbevis, födelseattester, dödsfallsintyg, utdrag ur brottsregister, pass, id-kort, bankkonton, ägandebevis, bolagshandlingar, läkarutlåtanden och rättsliga handlingar.

Följande språk omfattas: arabiska, armeniska, bosniska, bulgariska, danska, engelska, estniska, franska, georgiska, italienska, kinesiska, kroatiska, lettiska, litauiska, makedonska, nederländska, norska, persiska, polska, rumänska, ryska, serbiska, slovakiska, spanska, svenska, tjeckiska, turkiska, tyska och ukrainska till grekiska, och omvänt.

HANDLINGAR SOM LÄMNAS IN FÖR ÖVERSÄTTNING

  1. Handlingar som lämnas in för översättning måste vara äkta och legaliserade med antingen en apostill eller ett sigill som anbringas av ett utrikesministerium (diplomatiskt intyg). Handlingarna måste legaliseras innan de översätts. När det gäller EU-stater föreskrivs i förordning (EU) 2016/1191 att det är upp till parten som lämnar in handlingen om apostill används eller inte. I nyhetsbrevet från ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning finns ytterligare information om officiellt bestyrkande av handlingar och en förteckning över stater som är parter i konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar.
  2. Om handlingen inte behöver förses med apostill men behöver legaliseras med ett diplomatiskt sigill bör den som ska lämna in handlingen för översättning kontakta relevant avdelning vid sitt utrikesministerium för ytterligare upplysningar.
  3. Information om översättning av avgångsbetyg från gymnasieskola finns här.

För mer information kontakta Press- och informationskontoret på +357 22801105 eller +357 22801133 eller skicka e-post till: translations@pio.moi.gov.cy

Information om översättningskostnader finns här.

Lagen om registrering och reglering av tjänster som auktoriserad översättare i Cypern från 2019 finns här.

Information om Rådet för auktoriserade översättare finns här.

Senaste uppdatering: 11/03/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.