Auktoriserade översättare/rättstolkar

Tjeckien

Här får du hjälp att hitta auktoriserade tolkar i Tjeckien.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Vad innehåller databasen över sakkunniga och tolkar?

I tjeckiska databaser över sakkunniga och tolkar går det att söka efter personer som man kan anlita – dvs. personer som är auktoriserade för sådana uppdrag. De olika regionaldomstolarna för separata förteckningar över sakkunniga och tolkar. Varje tolk i förteckningen är auktoriserad att både tolka muntligt och göra skriftliga översättningar från sina språk.

Den tjeckiska databasen över sakkunniga och tolkar ägs av justitieministeriet (Ministerstvo spravedlnosti České republiky). Dock är det de olika regiondomstolarna som svarar för att förteckningarna är korrekta.

Är tillgången till den tjeckiska databasen över sakkunniga och tolkar kostnadsfri?

Tillgången till databasen är kostnadsfri.

Hur man söker efter auktoriserade översättare i den tjeckiska databasen över sakkunniga och tolkar

Med den enkla sökmotorn går det att söka efter sakkunnigas och tolkars kontaktuppgifter m.m. online. Tolkar kan sökas efter språk som de är auktoriserade för, efter regiondomstolarnas domkrets där de bor eller efter för- och efternamn.

Senaste uppdatering: 15/06/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.