På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Auktoriserade översättare/rättstolkar

England och Wales

Här får du hjälp att hitta en auktoriserad översättare eller tolk i England och Wales.

Innehåll inlagt av
England och Wales

England och Wales har i dagsläget ingen central databas över tolkar och översättare, men du kan söka efter en tolk eller översättare i ett antal decentraliserade register och listor, t.ex. följande:

Länkar

National Register of Public Service Interpreters,
Association of Police and Court Interpreters,
Institute of Translation and Interpreting,
Justitieministeriets vägledning om domstolstolkar

Senaste uppdatering: 13/06/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.