Auktoriserade översättare/rättstolkar

Estland

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en auktoriserad översättare eller tolk i Estland.

Innehåll inlagt av
Estland

Hur hittar jag en juridisk översättare i Estland?

Estlands register över edsvurna översättare ger kontaktuppgifter till edsvurna översättare.

Registret ägs och förvaltas av Estlands justitieministerium.

Är tillgången till Estlands översättarregister kostnadsfri?

Ja, tillgången till registret är kostnadsfri.

Hur söker jag en juridisk översättare?

Det finns inget specifikt sätt att söka efter översättare. Justitieministeriets webbplats innehåller en förteckning över språk att välja mellan. När du har valt språk får du tillgång till namn på och kontaktuppgifter till översättare som är kvalificerade att översätta till och från det aktuella språket.

Senaste uppdatering: 13/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.